Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31. Onze rechtspraak.

In de vorige les hebben we gesproken over liet maken van wetten; nu wil ik je nog vertellen, hoe in den tegenwoordigen tijd de wetsovertreders gestraft worden.

Wie zijn dat: wetsovertreders? Dat zijn menschen, die anders doen, dan door de wetten wordt voorgeschreven. Ouders, die hun kinderen niet geregeld naar school zenden, overtreden de leerplichtwet. Fietsrijders, die bij avond met een fiets zonder lantaarn rijden, overtreden een verbod, dat voortvloeit uit de rijwiel wet. Jongens, die de nesten van nuttige zangvogeltjes uithalen, overtreden de vogelwet. Voerlieden of karremannen, die hun voertuigen te zwaar belasten, overtreden de strafwet, die zoo iets verbiedt. Menschen, die stelen, eens anders goed beschadigen, of iemand mishandelen, overtreden eveneens de strafwet. Deze laatste overtredingen worden

misdrijven genoemd.

Je begrijpt, dat onze regeering dat niet kan toelaten. Een wet beteekent immers niets meer, als niet iedereeu ze gehoorzaamt. Daarom worden de overtreders er van dan ook gestraft. Door het hoofd van onze landsregeering, de Koningin, worden ambtenaren benoemd, die daarvoor hebben te zorgen. Dat zijn de rechters.

Daar is b.v. een voerman, die een veel te zwaren last op zijn wagen heeft geladen. Hoewel zijn hijgend paard nauwelijks de vracht kan trekken, drijft hij het nog steeds met felle slagen aan. Een politieagent ziet dat en maakt procesverbaal op, d. w. z. hij schrijft op, wat hij gezien heeft en ook den naam van den voerman. Eenigen tijd lateiwordt deze voor den rechter geroepen en wel voor den kantonrechter, die belast is met het.straflen van

Sluiten