Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1323. Graaf Willem III verkrijgt ook Zeeland. 1350. De Hoeksche en Kabelj auwsche twisten beginnen.

1433. Gravin J a c o b a van Beieren staat Holland, Zeeland en Henegouwen af aan Filips van

u-W-4- uUW-r*

1467. Filips de G o e d e wordt opgevolgd door zijn zoon Karei den Stouten.

Karei de Stoute sneuvelt. Hij wordt opgevolgd

'"■or zijn dochter Maria.

iJiDS de.Schoone wordt vorst.

Karei V' wordt heer' van de meeste Neder-

andsche gewesten.

Karei Y wordt koning van Spanje. Karei V wordt keizer van Duitschland.

Na "152Ó. De leer der Hervormden wordt"in ons land gepredikt.

1524—'43. Karei V wordt heer van alle Nederlandsche gewesten.

1555, Filips II volgt zijn vader op.

1559. Filips II vertrekt naar Spanje.

1565. De edelen sluiten een verbond, om verzachting der plakkaten te verkrijgen.

1566. De Beeldenstorm heeft plaats.

1567. A1 v a komt in ons land en wordt landvoogd.

1568. Graaf Lo de wijk overwint de Spanjaarden bij

,„0 g eili|wd e$ De Tachtigjarige^g begint.

1572. De Watergeuzen nemen Den Br iel in. Vele steden komen tegen Alva in opstand.

1573. Haarlem wordt door de Spanjaarden ingenomen; Alkmaar blijft behouden.

1574. Leiden wordt belegerd, maar ontzet.

1576. Er wordt een verbond gesloten tusschen de meeste Noord- en .Zujdnederlandsche gevesten

1579. De Unii vtó Utrecht wordt gelsfoterf. •

1581. Filips II wordt als vorst afgezworen.

1584. Prins Willem I wordt door Balthazar Gerards vermoord.

Sluiten