Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een herder had 100 schapen. Nu raakte er een van de kudde af. En wat deed nu de herder? Hij liet de 99 wel verzorgd achter en ging uit om het verloren schaap te zoeken, juist zoolang tot hij het had gevonden.

Ook was er eene vrouw, die eenen penning verloren had. Zij was hierover zeer bedroefd, en ging haar huis geheel schoonmaken en zich alle denkbare moeite getroosten om hem terug te vinden. En eindelijk, als zij hem had gevonden, deed zij even als de herder en riep vrienden en buren om feest te vieren, daar gevonden was wat verloren was.

Zoo nu, zeide Jezus, is er blijdschap voor de engelen Gods over eenen zondaar, die zich bekeert.

Waartoe verhaalde de Heere de gelijkenis van den verloren zoon ?

Hoe luidt die gelijkenis?

Wat deed de oudste zoon?

Waartoe verhaalde Jezus de 2 volgende gelijkenissen?

Hoe luidt de gelijkenis van het verloren schaap?

Hoe die van den verloren penning?

Tekst: Lukas 15:2b.

Leeren: Psalm 119:88; Gezang 39:1, 3.

Les 13. De gelijkenissen van den barmhartigen Samaritaan en van den rijken man en Lazarus.

Lucas 10:25—37; 16:19—31.

Eens kwam een wetgeleerde tot Jezus en vroeg: „Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?" De Heere herinnerde hem aan den eisch der wet: „Gij zult den Iloere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uwe ziel en uit geheel uw verstand en uwen naasten als u zeiven." Maar de man vroeg: „Wie is mijn naaste?" Daarop sprak de Heere de gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan.

Iemand werd op reis door roovers uitgeplunderd en half dood bleef hij liggen. Toen kwam langs dien weg een priester en vervolgens een leviet; maar, beiden gingen zonder hulp te verleenen voorbij. Eindelijk kwam er een Samaritaan langs. Deze zag den onge-

Sluiten