Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoon des levenden Gods." Jezus keurde deze belijdenis goed en zeide, dat alleen God zelf Petrus zoo deed spreken.

Na dezen begon Jezus hun te zeggen, dat hij veel moest lijden en gedood worden, maar ten 3den dage weder zou opstaan. Hij deelde hun dit vooraf mede, opdat zij zich niet zouden ergeren,

als het gebeuren zou.

Kort hierna waren Petrus, Jacobus en Johannes getuigen van eene bijzondere openbaring van Jezus' heerlijkheid, üp eenen berg werd hij van gedaante veranderd. Zijn aangezicht blonk als de zon en zijne kleederen werden wit als sneeuw. En naast hem stonden Mozes en Elia, die met hem spraken. Toen wilde Petrus 3 tenten maken om daar altijd te blijven. Maar, eensklaps bedekte hen eene wolk en eene stem uit den hemel zeide: „Deze is Mijn geliefde Zoon, in welken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem." Hierop vielen de discipelen bevreesd neder; maar Jezus zeide: „Staat op; vreest niet." En hunne oogen opheffend zagen zij

niemand dan Jezus alleen. —

Als zij nu van den berg afkwamen, kwam tot Jezus een % adei met zijn zoon, die van den duivel bezeten was. \ ruchteloos had deze den discipelen gevraagd zijn kind te genezen. Jezus bedroefde zich hierover en bestrafte daarom zijne jongeren; want, ware hun geloof sterker geweest, dan zouden zij het hebben kunnen doen. Daarna genas Jezus den kranke.

Vervolgens ging Jezus naar Jerusalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Hij reisde daartoe door Samaria. Op deze tocht kwam Jezus 's avonds in een dorp der Samaritanen om daar den nacht door te brengen. Men weigerde echter hem te ontvangen, omdat hij op reis was naar Jerusalem. Dit vertoornde inzoiwleiheid Jacobus en Johannes. Zij wilden, dat de Heere vuur van den hemel zou doen dalen om die menschen te dooden. Maar Jezus bestrafte hen en zeide: „De Zoon des menschen is niet gekomen om der menschen zielen te verderven, maar te behouden.

Ook genas Jezus op deze reis 10 melaatsclien. Zoo ondankbaar waren dezen, dat slechts éen en nog wel een Samaritaan Jezus bedankte. Dit bedroefde den Heere.

Sluiten