Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich om en zag Jezus staan. Doch zij herkende hem niet. Toen vroeg hij haar: „Vrouw, wat weent gij? "Wien zoekt gij?" Zij nu meende, dat het de hovenier was en bad hem haar te zeggen, waar hij Jezus' lichaam had weggelegd. Maar, Jezus zeide tot haar: „Maria." Hierop herkende zij hem en riep zij uit: „Rabbouni" (mijn meester).

De wachters hadden inmiddels den priesters verhaald wat geschied was. Dezen gaven hun geld en geboden hun te vertellen, dat de discipelen Jezus' lichaam hadden gestolen. Maar, hun leugens baatten niet; want nog vele malen is de Heere zijnen discipelen verschenen.

Tot gedachtenis aan Jezus' opstanding vieren wij het Paaschfeest.

Wat yfgegen de oudsten aan Pilatus en waarom deden zij dit?

Wie gingen op den 3den dag vroeg naar het graf?

Waarover spraken zij onderweg en wat ontdekten zij ?

Wat dachten zij, toen het graf open was?

Wat zagen zij in het graf en wat zeide de engel?

Hebben zij Jezus ook gezien ?

Wie kwamen ook bij het graf?

Aan wie is de Heere nog verschenen ?

Voor wien hield zij Jezus eerst en hoe herkende zij hem?

Wat moesten de wachters vertellen?

Wanneer gedenken wij aan Jezus' opstanding?

Tekst: 1 Petrus 1 : 3.

Leeren: Psalm 118 : 11; Gezang 139 : 1.

Les 29. Verschijningen van den Heiland.

Lukas 24 : 13—49; Johannes 20 : 19—21 : 25.

Op den opstandingsdag wandelden 2 discipelen, Kleopas en een onbekende, van Jerusalem naar Emmaus. Zij waren in gesprek over hetgeen met Jezus was geschied, toen plotseling een vreemdeling zich bij hen voegde. Hij vroeg, waarover zij spraken. Zij vertelden nu, wat met Jezus op Grolgotha was geschied en wat van zijne opstanding verhaald werd en dat zij niet wisten, wat zij omtrent hem moesten gelooven. Toen begon de vreemde-

Sluiten