Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. W at gebeurde er op den weg naar Damascus ?

Wien zond de Heere in Damascus tot hem ?

Hoe is Paulus uit Damascus gekomen ?

Waar ging hij toen heen?

Op wiens voorspraak namen de apostelen hem aan?

Met wien en waar heeft Paulus eerst gearbeid?

Waar heeft men Jezus' discipelen het eerst christenen genoemd?

Hoeveel rezen heeft Paulus gemaakt?

Wie vergezelden hem op de eerste reis?

Wat gebeurde te Lystre?

Tekst: Psalm 86 : 9.

Leeren: Psalm 72:6; Gezang 155:5.

Les. 34. Paulus' 2^ en 3d<= zendingsreis.

Handelingen 15—21 : 17.

Yan Antiochië ging Paulus naar Jerusalem om de apostelen te raadplegen over de vraag of de bekeerde heidenen ook dejoodsche etten móesten onderhouden. De apostelen oordeelden dit onnoodig, maar bepaalden, dat enkele geboden ook voor hen van kracht waren.

Te Antiochië teruggekeerd, ondernam Paulus zijne 2d0 reis. Thans was hij vergezeld van Silas, bij wien later ook Timotheus kwam, met wien hij te Lystre kennis maakte. Op dezen reis

kwam hij o. a. te Troas. Daar zag hij in den droom een Macedonisch man, die bad: „Kom over en help ons." Paulus hoorde hierin eene roepstem Gods en stak over naar Europa. Daar predikte hij het eerst te Eilippi. Onder zijne prediking werd Lydia, eene purperverkoopster, bekeerd. Zij was de eerste christin in Europa. Nu was er te ï ilippi eene slavin, die met waarzeggen haren meesters veel voordeel aanbracht, welke Paulus en Silas voortdurend na riep. Haar genas Paulus van den boozen geest, die over haar heerschte. Dit vertoornde hare meesters, die daardoor schade leden. Dezen klaagden daarop Paulus en Silas als oproermakers aan. Toen werden zij gegeeseld en in de gevangenis geworpen. Zij bleven echter goedsmoeds, want zij vertrouwden op den Heere. Zelfs zongen zij psalmen in den nacht. En de Heere toonde, dat zij niet vergeefs op Hem hoopten. Plotseling

Sluiten