Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[de areca]. — Men bezigt die evenals de schors van de in de Soendalanden onder de namen van tënggoli en boeboendelan bekende in het wild voorkomende boomen (Gassia Fistula L. en Gassia javanica L.) ook zeer veel als looistof.

Voorts dient onder de niet voor voeding door de bevolking geteelde gewassen nog te worden genoemd de Ricinus, in Midden- en Oost-Java djarak, in de Soendalanden kaliki genoemd.

Er bestaan twee variëteiten van: die met groen en die met paars gekleurde stengel-, takken, bladsteel zoomede nerven.

Het is een half heesterachtig gewas, waarvan de stengel en takken hol en bros zijn, terwijl de sterk gevinde aan de oppervlakte met korte haartjes bedekte bladeren zich ruw laten aanvoelen en, gelijk het loof van djati, hampëlas, koeraj e. a. d. boomen, moeielijk vergaan. Om deze reden en dewijl, volgens zeggen van den inlandschen landbouwer, de djarak bovendien op de andere gewassen, waartusschen zij uitgeplant is, op den duur een schadelijken invloed uitoefent, wordt zij niet tusschen overjarige planten geduld. Wel teelt men haar tusschen allerlei éénjarige gewassen, als padi, këtimoen, diverse katjangsoorten e. d. m., — waarop zij, daar de genoemde gewassen eerder geoogst worden, geene gelegenheid heeft, haren nadeeligen invloed uit te oefenen.

Ten aanzien van den bodem is de onderwerpelijke plant niet kieskeurig en wordt zij zoowel op losse als op zware gronden gekweekt, al is het waar, dat zij op de eerste beter gedijt dan op de laatste.

De bevolking plant haar zeer zelden op sawahs, in den regel op tëgalans aan en, zooals gezegd, tusschen andere eenjarige gewassen.

Als plantmateriaal bezigt men de zaadjes, die soms wel, soms ook niet vooraf in water geweekt worden. Men poot ze bij twee of drie stuks tegelijk uit. Bij eene zorgvuldige verbouwing gebeurt het wel, dat men, instede van zaadjes uit te planten, kweekelingen als plantmateriaal bezigt. Dit blijft echter hooge uitzondering.

Gewoonlijk bedraagt de plantwijdte 4 of 5 voet in het vierkant.

Sluiten