Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook in de menschelijke natuur verricht wordt. Derhalve is alleen de Godmensch bij machte den mensch te verlossen *).

De Zoon Gods had voorzeker ook de natuur der engelen kunnen aannemen, en ook in die natuur aan God volledige voldoening kunnen geven 2), maar Hij heeft in zijn oneindige wijsheid aan de menschelijke natuur de voorkeur gegeven. Hij wilde den duivel overwinnen in dezelfde natuur, die door den duivel verwonnen was; Hij wilde zich aan menschelijke krankheden onderwerpen, om de geneesheer van menschen te zijn; Hij wilde mensch worden, om als mensch voor menschen een toonbeeld van alle deugden te zijn; Hij wilde mensch worden, om als mensch sterker onze liefde te trekken; Hij wilde mensch worden, om te kunnen sterven en door den dood, die voor den mensch de diepste vernedering en de berooving van alle aardsche goederen is, een volmaakt slachtoffer van boete te worden; Hij wilde mensch worden, om door de menschelijke natuur, waarin alle schepselen vertegenwoordigd zijn, als het ware geheel de schepping met zijn Persoon te vereenigen en te verheerlijken 3).

84a. Aan wie werd de komst van den Verlosser aangekondigd ?

De komst van den Verlosser werd aangekondigd aan de H. Maagd Maria, toen de aartsengel Gabriël haar boodschapte, dat zij tot Moeder van den Verlosser was uitverkoren.

Feestdag: Maria Boodschap, 25 Maart.

De volheid der tijden was volbracht, en de profetie, zeven eeuwen vroeger door Isaïas, VII, 14 gesproken: „zie de Maagd zal ontvangen en een Zoon baren, en zijn naam zal genoemd worden Emmanuël", moet in vervulling gaan. 't Was 25 Maart; Jeruzalem vierde het plechtig Paaschfeest ter dankbare herinnering aan Israëls verlossing uit de slavernij van Egypte. God kiest den aartsengel Gabriël tot drager der blijde boodschap. Gabriël, een der zeven geesten, die wacht houden bij den troon des Allerhoogsten, openbaarde

') 3, q. 1, a. 2, ad 2. 2) 3, q. 4, a. 1, ad 3. 3) Lessius, De perf. div. Lib. 12, cap. 4.

Sluiten