Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bethlehem! Wie ligt daar in die kribbe? Het evenbeeld des Vaders, de lichtglans zijner heerlijkheid (Hebr. I, 3), die zich zeiven ontledigt, en de gedaante van een dienstknecht aanneemt (Phil. II, 6, 7). De eeuwige Gloriezon, voor wier stralen de engelen hun aanschijn moeten dekken, verbergt hier haar glans onder den sluier der menschheid; de almachtige Schepper ligt hier als een hulpeloos wichtje, zijn handjes uitstekend tot moeder; Hij, wiens troon de hemel, wiens voetbank de aarde is, rust hier in een ruwen voederbak; Hij, de heiligheid zelve, ligt hier beladen met al de zonden der wereld. Zoo zien wij Jezus reeds bij zijn geboorte, ons ten voorbeeld, den weg der nederigheid inslaan, en dien weg zal Hij blijven volgen, wanneer Hij, de Almachtige, straks de vlucht neemt voor Herodes, zijn eigen schepsel; wanneer Hij, de Schepper, die alles voedt, in het zweet zijns aanschijns de schrale bete broods verdient te Nazareth; dien weg zal Hij ten einde toe afleggen, wanneer Hij, de Koning der glorie, de Rechter van levenden en dooden, na tallooze verguizingen, door gezalfde en gekroonde booswichten ter dood veroordeeld, als een godslasteraar, een volksverleider, een oproermaker, aan het kruis sterft tusschen twee moordenaars. De Zoon Gods is mensch geworden, om ons door zijn voorbeeld en zijn leer den weg naar den hemel te wijzen.

98a. Was Christus verplicht ons te verlossen?

Christus was niet verplicht ons te verlossen; Hij heeft het gedaan alleen uit liefde tot ons.

Niet Christus, maar het menschdom, dat in Adam gezondigd had, droeg de zondenschuld.

Christus evenwel nam als borg der zondige menschheid de schuld op zich, omdat Hij ons beminde en tegelijk nam Hij ook de verplichting op zich, ons door zijn kruisdood te verlossen.

Sluiten