Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vo ks naar Bethamë, niet alleen om den wonderdoener, maar ook den wonderbaar verrezen Lazarus te zien. De Opperpriesters en Farizeën beleggen met spoed een vergadering van den Hoogen Raad, en ten einde raad, roepen ze uit: „Wat staat ons te doen, daar deze mensch veel teekenen

o.0t A ,s, W'J hem z°° ^ten begaan, zullen allen in hem gelooven ! Jo. XI, 47, 48.

En slechts vijftig dagen na den dood van Christus durft Petrus, en wel te Jeruzalem zelf, zonder vrees van tegenspraak, zich op de wonderen van Christus beroepen: „Mannen van Israël, hoort deze woorden! Jezus, den Nazarener een man onder u van God goedgekeurd door krachten en wonderen en teekenen, die God door Hem in uw midden gedaan heeft, gelijk ook gij wel weet, dezen.... hebt gij

door de handen van goddeloozen aan (het kruis) gehecht"! Act. II 22, 23. '

104d. Noem eenige wonderen van Christus.

Christus veranderde water in wijn op de bruiloft te CanaHij verzadigde duizenden menschen met weinige brooden in de woestijn; Hij genas door een enkel woord blinden dooven en zieken, en wekte dooden tot het leven op.'

Christus heeft ontelbare wonderen verricht, en veel van

die wonderwerken zijn door de Evangelisten niet opgeteekend.

Dit blijkt uit de woorden, waarmede de Evangelist Joannes

zijn evangelie sluit: „Maar er zijn nog veel andere dingen

(wonderwerken en andere feiten), die Jezus gedaan heeft;

en werden ze een voor een beschreven, heel de wereld

dunkt mij, zou de boeken, die er te schrijven waren, niet kunnen bevatten".

Christus veranderde water in wijn op de bruiloft te Kana

?'" j verzadlSde in een dorre streek bijBethsaïda UO menschen met vijf brooden en twee visschen (Aft. XIV) en bij een andere gelegenheid 4000 mannen (vrouwen en kinderen niet medegerekend) met zeven brooden en eenige

Z"5^ Xy»' Hii Wandelde °P d« Galilea

im vim h- j ,m!1 'f enkel woord de woeste so'-« ' Vlll); Hij dreef de duivelen uit (Mt. VIII Afc. IX) !);

') Hierover is reeds gehandeld in Deel I, bi. 232.

II

13

Sluiten