Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn beulen afsmeekte, erkent en belijdt de onschuld van Jezus. De genade had haar werk reeds in den booswicht begonnen, maar zal het ook voltooien. Met een volmaakt leedwezen over zijn zonde, richt zich de stervende moordenaar tot den stervenden Verlosser: „Heere, gedenk mijner, als Gij in uw Rijk zult gekomen zijn". Jezus gaf hem meer dan gevraagd werd; niet alleen vergeving van alle zonden en straffen, maar ook de belofte, dat hij na eenige oogenblikken de heerlijkheid van de ziel zijns Verlossers, en het goddelijk Wezen van aangezicht tot aangezicht aanschouwen zou: „Voorwaar zeg ik u: Heden zult gij met Mij zijn in het Paradijs" !).

Derde Kruiswoord.

„Bij het kruis van Jezus nu stonden zijn Moeder, en de zuster (bloedverwante) zijner Moeder, Maria, de vrouw van Cleophas, en Maria Magdalena. Als Jezus dan zijn Moeder zag en den leerling (daar) zag staan, dien Hij liefhad, zeide Hij tot zijn Moeder: Vrouwe! ziedaar uw Zoon! Daarop zeide Hij tot den leerling: Ziedaar uw Moeder! En van die ure nam de leerling haar tot zich". Jo. XIX, 25—27. De H. Jozef, de zorgzame bruidegom van Maria, was reeds gestorven; Jezus zelf, haar eenig kind, is op het punt te sterven, zoodat er niemand overblijft, om voor die dierbare Moeder te zorgen. Allen kinderen ten voorbeeld, vergeet Jezus in het midden zijner verschrikkelijke folteringen zijn Moeder niet. Hij kiest den H. Joannes, dien Hij het meest beminde en door wien Hij ook het meest bemind werd, om voor zijn teerbeminde Moeder zorg te dragen. En Joannes nam met dankbare liefde dezen eervollen en zoeten plicht op zich.

In het woord van Jezus ligt evenwel nog een tweede, veel dieper beteekenis. Jezus sprak hier niet alleen als de Zoon van Maria, wier toekomst Hem zoo nauw aan 't harte lag, Hij sprak ook als de Godmensch, wien het heil der wereld was toevertrouwd. Jezus dacht niet alleen aan Joannes, maar aan alle menschen, en heeft derhalve door het derde kruiswoord zijn Moeder ook aan ons tot Moeder gegeven.

*) Zie Vr. 119.

Sluiten