Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een man van stand en fortuin en in het geheim een leerling van Jezus, was reeds naar Pilatus gesneld en vroeg den landvoogd Jezus' lichaam. Pilatus stond verwonderd, dat Jezus nu reeds, omstreeks vijf uren na de kruisiging, gestorven was. Hij ontbood den honderdman en gaf na diens ambtelijke verklaring over den dood van Jezus, aan Jozef de gevraagde volmacht. Nu werd het lichaam van Jezus door Jozef en Nicodemus, die ook raadsheer en leerling van Jezus was, met heiligen eerbied van het kruis genomen. Al staat het niet in het evangelie vermeld, toch moeten wij als zeker aannemen, dat Maria en Joannes bij de afneming en de begrafenis tegenwoordig waren, en dat het afgenomen lichaam op den schoot en tusschen de armen van de Moeder van smarten gerust heeft.

3°. Het lichaam werd in een nieuw steenen graf gelegd.

Ter verzorging van het lijk kocht Jozef fijn lijnwaad, en gaf Nicodemus ongeveer honderd pond J) gemalen mirrehars en aloëhout. Nu werd het lijk gereinigd en met die specerijen in grafdoeken gewikkeld, terwijl het hoofd met een afzonderlijken doek bedekt werd. De eigenlijke balseming van het lijk moest verschoven worden, wijl het begin van den Sabbat zoo nabij was.

In de onmiddellijke nabijheid van Calvarië lag een tuin van Jozef van Arimathea, die daar voor zich in de rots een graf had laten uithouwen. Dit graf, waarin nog niemand begraven was, zou de kortstondige rustplaats van Jezus' lichaam zijn. In dit graf werd het lichaam neergelegd en na de begrafenis werd de grafspelonk met een grooten, zwaren steen gesloten.

Maria Magdalena en de heilige vrouwen, die Jezus uit Galiiea waren gevolgd, hadden den Calvarieberg niet verlaten, en vergezelden den lijkstoet. Tegenover het graf gezeten,' sloegen zij nauwkeurig gade, waar het lichaam werd nedergelegd, want zij wilden het lichaam van hun beminden Meester balsemen, zoodra de Sabbat zou geëindigd zijn. De weinige oogenblikken, die haar nog voor zonsondergang ter beschikking stonden, gebruikten zij, om de noodige specerijen en balsem te bereiden tegen den volgenden Zondag.

') omtrent 32 kilogram.

Sluiten