Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KATECHISMUS OF CHRISTELIJKE LEER.

ZEVENTIENDE LES.

OVER DE HEILIGE KERK EN DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN.

IX. Art.: De heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap

der heiligen.

§ 1. Stichting en inrichting der Kerk.

131. Wat belijden wij door de woorden: „de heilige Katholieke Kerk"?

Door de woorden: „de heilige Katholieke Kerk" belijden wij, dat de Katholieke Kerk de ware Kerk is.

Door die woorden belijden wij tevens, dat alle kerkgenootschappen, die niet met de Roomsch-Katholieke Kerk zijn vereenigd, niet de stichting van Christus, maar menschenwerk of valsche kerken zijn 1).

) Het grieksche woord KVQUIKÓV, huis des Heeren, wordt ook gebruikt als naam voor de vergadering der geloovigen. De germaansche namen er , Kirche, church enz. zijn waarschijnlijk van dit woord afgeleid. Het grieksche woord Wr,ola van èuKaXelv, bijeenroepen, beteekent op de eerste plaats een bijeengeroepen vergadering of vereeniging, op de tweede plaats het gebouw der vereeniging. Van dit woord zijn ecclesia en de romaansche namen église, chiesa enz. afgeleid. Het woord 'aaU^Ua komt veelvuldig voor in de grieksche vertaling van de boeken des Ouden Verbonds. Zie b. v. Nam. XVI, 3; XX, 4; Deut. XXIII, 2 enz. De Katechismus verstaat onder den naam van kerk de vereeniging van geloovigen.

Sluiten