Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. door den Paus van Rome. Zoo kondigde Pius IX, den 8" Dec. 1854, de geloofsleer af der Onbevlekte Ontvangenis. De Paus van Rome kan alleen, d. w. z. ook zonder de Bisschoppen, onfeilbare uitspraken doen, omdat hij is de opvolger van Petrus in de volheid der oppermacht (zie volgende vraag).

2°. door de Bisschoppen in vereeniging met den Paus. Elke Bisschop afzonderlijk kan dwalen; want niet elke Bisschop afzonderlijk is de opvolger der Apostelen in hun persoonlijk voorrecht der onfeilbaarheid. Die persoonlijke gave daalde met de Apostelen ten grave. Beschouwen wij echter de Apostelen als één zedelijk lichaam met inbegrip van Petrus, dan vinden wij, krachtens wettige opvolging, de Apostelen terug in de gezamenlijke Bisschoppen vereenigd met den Paus van Rome, maar dan ontmoeten wij daar tevens den bijstand van Christus, de leiding des Heiligen Geestes, den Apostelen tot het einde der wereld onherroepelijk toegezegd.

Dit onfeilbaar leerambt van het episcopaat is aan geen plaats of tijd gebonden. De Bisschoppen mogen in een algemeene kerkvergadering vereenigd, ofwel over de wereld verspreid, in hun bisdom verblijvend, hun leeraarsambt waarnemen, altijd gaat, zoolang zij het onder elkander en met den Paus eens zijn, de belofte der onfeilbaarheid in vervulling. Christus blijft bij zijn Apostelen alle dagen, niet alleen tijdens een algemeene kerkvergadering, maar ook in den gewonen toestand der Kerk, waarin de Bisschoppen over de wereld verspreid zijn. Daarom ook luidde het woord van Christus niet: „Vergadert"! maar: „Gaat, onderwijst alle volken"!

Wat zijn algemeene kerkvergaderingen?

Algemeene kerkvergaderingen of conciliën zijn vergaderingen, waartoe al de Bisschoppen der wereld door den Paus worden opgeroepen, en metterdaad ook in grooten getale verschijnen, om gewichtige kerkelijke vraagstukken te behandelen, en met goedkeuring des Pausen te beslechten. Alleen de Paus heeft het recht, een algemeene kerkvergadering te beleggen, in persoon of door een gevolmachtigde te leiden, te ontbinden, te bekrachtigen, de besluiten eener kerkvergadering af te kondigen.

Sluiten