Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienstige onderwerping des verstands. Op dezen plicht wijst Pius IX in zijn brief Tuas libenter (21 Dec. 1863) aan den Aartsbisschop van Munchen 1), en na hem het vaticaansch concilie 2). Nog dezer dagen veroordeelde Pius X de stelling der Modernisten: „Men moet hen als vrij van alle zonde beschouwen, die de veroordeelingen door de H. Congregatie van den Index en de andere congregaties uitgesproken, voor niets achten" 3). En dezelfde Paus verklaarde, dat alle geloovigen in geweten verplicht zijn, zich aan de uitspraken van de Bijbelcommissie evenals aan de besluiten der H. congregaties te onderwerpen 4).

Wijl evenwel de uitspraken der congregaties en der Bijbelcommissie niet onfeilbaar en derhalve ook niet onherroepelijk zijn, zoo volgt hieruit, dat ook de instemming des verstands met deze uitspraken niet onherroepelijk is.

Zou derhalve een geleerde niet uit bedilzucht, maar om zwaarwichtige redenen aan de waarheid eener uitspraak twijfelen, dan mag hij zijn instemming opschorsen, totdat een hooger leergezag uitspraak doet. Inmiddels blijft het eerbiedig stilzwijgen gewetensplicht 5).

NEGENTIENDE LES.

§ 3. Kenteekenen der ware Kerk.

146. Is er meer dan ééne ware Kerk?

Neen; er is maar ééne ware Kerk.

147. Waarom is er maar ééne ware Kerk?

Er is maar ééne ware Kerk, omdat Christus maar ééne Kerk gesticht heeft.

Christus heeft maar één geloof verkondigd, maar één doopsel, één herdersambt ingesteld. Het geloof, de doop

J) Denzinger, N. 1684. 2) Cap. 4, De fide et ratione, Denzinger, N. 1820. ) Lamentabili, N. 8, Denzinger, N. 2008. 4) Motu proprio Praestantia scripturae van den 18" November 1907. ^ Zie Mannens, N. 767; Van Noort, De fontibus revelationis, N. 254; Lehmkuhl, N. 419; Choupin pag. 82—92.

Sluiten