Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oirsprong van ons geslacht? Is dan niet de band, die alle menschen samenbindt, verbroken? Hoort men dan ook niet, dat zij, die de genoemde meening zijn toegedaan, onbarmhartig spreken over hen, die de Bijbel onze broeders noemt naar den vleesche ? In een werk, onlangs gevloeid uit de vaardige pen van een onzer meest gelezen schrijvers wordt dan ook openhartig gezegd, dat het christendom den mensch bederft en vertroetelt, dat het te goed voor hem is. En wat wonder? Waarom zoudt gij u nu ook alles laten gelegen liggen aan 't geluk van een wezen, dat krachtens de natuurwet slechts twee handen heeft verkregen in plaats van vier, en dat slechts eene volmaakter schedelvorming voor heeft op de overige dieren? Ziet M. H. als deze meeningen algemeen wierden, als zij de overtuiging wierden der menschheid, dan was 't gedaan met alle barmhartigheid. Dan kwam de eeuw der soevereine zelfzucht, en die eeuw zou van ijzer wezen.

De zending echter gaat uit Van geheel andere vooronderstellingen. Zij gelooft, dat de mensch, ieder mensch naar Gods beeld is geschapen, dat hij, hoe ook in Adam gevallen, in Christus kan hersteld worden. Haar is niets te veel voor een wezen, waarvoor Gods Zoon zijn bloed niet te lief heeft geacht, en terwijl de natuurwetenschap ons alle verwantschap met God ontzegt, komt de zendeling ook tot den diepst gezonken heiden, en omdat hij in hem een mensch ziet, roept hij hem toe: Mijn Broeder! God zegt tot u: mijn zoon geef mij uw hart.

Daar is eene tweede, allerbelangrijkste waarheid, waarop de Zending is gebouwd, en die zij handhaaft tegen steeds

1) Dr. Pierson'ê A. de Merival.

Sluiten