Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen volwassene menschen, die in Christus gelooven, kunnen dus slechts leden zijn van Christus'kerk1). Kinderen zijn geen leden van Christus' kerk. Feitelijk is de kerk, naar de voorstelling der Baptisten, een vereeniging van gelijkgezinde christenen, niet het lichaam van Christus, tot hetwelk allen behooren, die door de genade des H. Geestes Christus zijn ingeplant, zoowel kinderen als volwassenen. Nu is het wel waar, dat volgens het N. Testament de kerk is eene vergadering van geloovigen, maar deze kerk komt niet alleen tot stand door de vrijwillige toetreding der geloovigen, maar zij heeft haar bestand in Christus, die zelf zijn volk vergadert. De kerk is, zooals de Nederlandsche Geloofsbelijdenis haar omschrijft, „eene heilige vergadering en samenkomst van alle geloovigen".

De Baptisten gaan in hun kerkbeschouwing mank aan dit euvel, dat zij bij de beoordeeling van de kerk en van de geloovigen niet den objectieven regel des Woords, maar hun subjectief gevoelen volgen, en, geen oog hebbende voor het werk Gods in de lijn des verbonds, de kinderen uitsluiten uit de gemeente.

De beperkte ruimte voor dit geschrift gesteld, verbiedt ons op dit punt verder in te gaan.

De kwestie van imdompeling of besprenging is een bijkomstige. Zij raakt het wezen van den doop niet. De Baptisten achten den doop door onderdompeling den eenigen Bijbelseriën doop, een vorm door God verordend. Deze voorstelling lijdt aan eenzijdigheid. Het is waar dat men in de dagen des N. Testaments bij den doop dompelde, maar van een gebod des Heeren lezen wij niet. Het woord Baptizein, hetwelk door doopen vertaald is, beteekent eigenlijk indoopen, indompelen, wasschen. Door die indompeling der

1) Prof. A. Hess, De wezenlijke kenteekenen, waardoor zich het Baptisme onderscheidt van de Volks- of Staatskerk, Uitgave der Unie van Ged. Christenen, bl. 10. The Baptist Confession of 1688 in Schaff, Bibliotheca Symb. III, p. 741.

2) Volgens de Lat. tekst: „vera congregatio sen coetus omnium fidelium".

Sluiten