Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijds niet als juist erkend. Want daar is in der geloovigen hart een getuigenis des Heiligen Geestes, dat in hen van de Goddelijkheid der Schrift getuigt en hen beweegt haar gezag te erkennen.

Geenszins wordt door ons ontkend, dat dit geloof aan de Heilige Schrift als Gods Woord met moeilijkheden heeft te worstelen. Hiermede geven wij niet voetstoots de bedenkingen toe, die door de modernen tegen den inhoud der Schrift worden ingebracht. Al kan aan een weerlegging dier bedenkingen hier niet gedacht worden, wij geven niet toe, dat wij den Bijbel niet als Gods Woord kunnen beschouw en of wij moeten voor de resultaten der natuurwetenschap de oogen sluiten; wij geven niet toe dat 'smenschen zedelijk en godsdienstig gevoel zich als rechter over den Bijbel mag opwerpen; wij geven niet toe dat uit de parallellen tusschen den inhoud der Schrift en dien van heidensche religies — welke parallellen ontzaglijk overdreven worden — zou volgen dat we in de Schrift niet met een bijzondere openbaring te doen hebben; wij geven niet toe dat de Bijbel meer dan ééne leer verkondigen zou. Wel hebben wij er oog voor, dat de openbaring, in den Bijbel beschreven, een historisch verloop heeft gehad en een ontwikkelingsgang heeft doorloopen. En juist wanneer dit karakter der openbaring in het oog gehouden wordt, wanneer daarbij alle mechanische voorstelling van de ingeving des Bijbels wordt afgeschud en de inspiratie wordt verstaan als een organische, die zich bij het menschelijke heeft aangesloten en dat in haar dienst heeft genomen, vervalt menig bezwaar tegen de Schrift als het Woord Gods. Toch blijven er dingen in haar die met onze bijbelbeschouwing schijnen te strijden. Maar wij laten ons daardoor niet brengen tot terzijde-stelling van het zelfgetuigenis des Bijbels, dat hij Gods Woord is; van dat zelfgetuigenis gaan we uit. En hebben andere stukken van het Christelijk geloof niet met moeilijkheden te kampen? Wij gelooven dat God liefde is, ook de moderne gelooft dat, maar kunnen wij al de ellende, die er in de wereld is, met de liefde Gods rijmen? Wij wachten dan ook niet

Sluiten