Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelischen wel willen erkennen. Welke verschillen er ook tusschen hen en de Modernen bestaan, feitelijk hebben de Evangélischen veel bijgedragen tot den triomf der Moderne beginselen. Wel hebben de Groningers') zich van 't begin af aan tegen de Modernen gekant en wel is de Ev. richting van huis uit supra-naturalistisch d.w.z. zij erkent een macht boven de natuur, die, van de natuur onderscheiden, in de wereld der verschijnselen inwerkt, niettemin heeft zij door haar Schriftcritiek en haar bestrijding van vele Schriftwaarheden krachtig meegewerkt a/n den bloei der Moderne theologie. De scheidslijn tusschen de rechtschen onder de Modernen en de linkerflank van de Ev. is moeilijk te trekken. Indien er geen groote overeenkomst bestond, behoefde ook niemand onder hen zich te beijveren voor de eenheids-beweging, waarin men Ev. en Ethische en Moderne elementen wil saambinden. Trouwens in den kerkdijken strijd zien wij Ev. en Modernen hand aan hand gaan. Toegestemd, dat er onderscjieid is in kerkrechtelijk en leerstellig opzicht tusschen Ev. en Mod. 2) hoe zwak zijn de Ev. in hun verweer tegen de Moderne theologie! De Groningers willen dan geen „grenzenlooze" leervrijheid, zooals de Modernen. Zij zijn voor vrijheid, maar in Christus. Zij willen vrije prediking, maar van het Evangelie, doch goed beschouwd, wat zegt dit weinig, als gij ziet, hoe zij voor den Christus der Schriften een Christusbeeld van eigen makelij in de plaats stellen en zij dat Evangelie danig verminken. Het Evangelie heet voor hen de toetssteen, maar welk Evangelie? Niet het volle en rijke gelijk inzonderheid het N. T. ons dit doet kennen. Zij nemen slechts enkele uitspraken van onzen Heiland, door de evangelisten ons overgeleverd, v.n.1. dan dat God de Vader en de mensch Zijn kind is en met dien maatstaf in de hand gaan zij aan het bepalen, wat in de leer der kerk en in de H. Schrift nu al dan niet Evange-

1) H. d. G. en C H. v. Herwerden, „Over de Moderne Theologie".

2) Rogaar. Ev. beschouwingen I.

Sluiten