Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

temin erkennen en belijden wij deze .dingen als de volstandige leer van Gods Woord, niet naauwkenrig willende onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, ons tevreden houdende, liever Christus leerlingen te zijn om alleen te leeren, hetgeen Hij ons in Zijn Woord aanwijst , dan dat wij deze palen zouden overtreden en door de vonden van ons verstand, het geheele Woord verdacht en en krachteloos maken. 1] En willen altijd daartoe elkander en alle geloovigen met allen ernst vermanen, zich naauw te wachten voor alle zorgeloosheid, ontstaande uit kleinachting van deze booze vijanden, maar gedurig in vreezen en beven, met bidden en waken, tegen hunne listige en geweldige aanslagen op hunne hoede te zijn, ten einde wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen, maar altijd goede wederstand doen, tot dat wij eindelijk ten eenemale de overhand bekomen.

Dit zoo omtrent de werkingen der geesten altijd geweest zijnde de leer Gereformeerden, ja der geheele Christelijke Kerk, gedurende den tijd van zestienhonderd jaren, zoo veroordeelen wij alle grove dwalingen en ongoddelijke leerstukken, die hiertegen strijdende, heden ten dage door schriften of redenen onder de Christenen worden gedreven en voortgezaaid.

1] Catech. vr. 127.

Sluiten