Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrees, maar toch meer gerustgésteld dan vroeger, verkeert de Protestant weder in ons land en erkent even als vroeger: geen hoofd over ons dan Christus alleen; Hij is de eenige Hoogepriés^èr*; daar is maar één Koning over ons geweten, en dat is Chrisit«(r5''de algenoegzame Verlosser en Zaligmaker der Wereld.

Nu echter treedt een nieuw bezwaar voor het Christelijk gemoed op. Vroeger reeds was door de Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk besloten, den Bijbel op nieuw uit de grondtalen te doen overzetten en die overzetting in de gemeente in te voeren, maar de Synodale Commissie, belast met het verslag uit te brengen over die zaak, had zulke bezwaren geopperd, dat de gemeente dacht, dat er aan dat besluit geen gevolg zoude worden gegeven; doch neen! toch gaat de Synode door, ofschoon later de Theologische faculteit van Utrecht in de bezwaren, om die vertaling voor te bereiden en uit te voeren, deelde, en ze nog met meer drang herhaalde.

Wij hebben reeds het schadelijke en schandelijke van dit werk gezien, maar al ware het, dat het nuttig, goed en zelfs noodzakelijk was, dan is oók'voor de nieuwe Bijbelvertaling niet het geschikste oogenblik gekozen.

Niet te ontkennen valt het, dat er bij velen in de Kerk, vooral in de laatste -maanden, meerdere verleven.^ diging van den geest, meerdere opgewésroèid, is geboren geworden. Gods oordeel over volk en Kerk hebben velen de oogen doen opengaan, en met berouw en vreeze zich voor Hem doen verootmoedigen. De aanmatigende eischen der Boomsche kerk hebben vele sluimerenden wakker geschud, en hen doen beseffen, welke plaats zij tegenover dat kerkgenootschap, hetwelk zich

Sluiten