Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten bloedt, bij het aanschouwen van zoo veel twist, verdeeldheid en vijaodsohap, als waarmede Christus .kerk op aarde wordt beroerd, terwijl zij zich in ware éénheid rondom haren Heer moest vereenigen.

Is er nu een werk, waartoe meerdere éénheid en daaruit ontspruitende kracht toe noodig is, dan de levering en invoering eener nieuwe Bijbelvertaling? Hoe zal de Synode, al gebruikt zij ook al haar gezag, haar besluit naar hehooren kunnen volbrengen, in eenen tijd van strijd en ontbinding, waarin de steunsels, waarop het gebouw der Kerk rust, worden aangevallen en beproefd ? Kan het anders, dan dat het zal beschouwd worden als eene daad, uitgevoerd door eene bijzondere rigting in de Kerk, om hare gevoelens te doen zegevieren? Gewis, neen! Daarom ook zal zij niet de eenheid bevorderen, maar het twistvuur te heviger doen branden en Vernieuwde oorzaak 2ijn van verdeeldheid. Daaruit ontstaat dan van zelf weder verwijdering uit de Kerk en afscheiding, van de Kerk. De geschiedenis der laatste jaren heeft het ten duidelijkste bewezen. Daar de leeraars en herders der gemeente zich in hun verkondiging niet meer hielden aan de leerstellingen der Dordsché Synode van 1618 en 1619, op welker canones zij toch is gebouwd, en die vervat zijn in Gods woord, hebben velen der leden, naar den drang van hun geweten, eene Kerk verlaten, waar, volgens hun getuio-enis, de Antichrist in al deszelfs sluwheid en verschrikkelijkheid was verschenen, van de kansels en leerstoelen den afval brulde en Gods woord tot logen maakte. Zij hebben rust gezocht door afscheiding en stichting van eigen Kerkgenootschappen, en van daar het ontstaan I van niéuwe aftleelingen der Protestantsche Kerk. De Chris»

3

Sluiten