Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wereld te worden aanvaard. Niet in dien zin kan de waarheid van de gemeente afhankelijk gesteld worden. Maar in zekeren zin toch wel, in zooverre namelijk dat naar het bestek van den God der waarheid de gemeente het orgaan is, waardoor de waarheid in deze wereld in stand gehouden en verbreid wordt tot aan de einden der wereld. Dat is de onverbreekbare band, waarmee de Heere zijne gemeente bond aan zijn Woord.

In die heerlijke bestemming is ze kennelijk onderscheiden van de wereld, die niet anders draagt, en ook niet anders dragen kan dan de leugen, die uit den booze is, en die telkens weer een andere leugen als leuze opheft, als de vorige in zijn onwaarachtigheid uitgekomen is. De wereld wisselt gedurig van stelsel; ook van gedragslijn en van richting bij hét licht, dat door haar uitgedragen wordt. Nu eens heft ze hoog zich op en geeft ze zich over aan bespiegelingen, die niet zijn te volgen; dan weer begeeft ze zich in de laagte, geesten oproepend uit de diepte om hoog te houden haar eer. Het standpunt van de wereld is wisselend altoos. Er is geen eenheid en dies ook geen vastheid in de stelsels, die door haar aangeprezen worden. Maar als een onbewegelijke pilaar staat daar steeds de gemeente des Heeren, belijdend wat door alle eeuwen heen beleden werd; geloovend wat de profeten geloofd; predikend wat de Apostelen gepredikt hebben; licht verspreidend dat van het paradijs af als licht erkend en aangenomen is, en als het waarachtige licht is bevonden op het donkere levenspad. Inderdaad de gemeente des levenden Gods is een pilaar en vastigheid van de waarheid Gods.

Laat ons toezien, dat niet uit het oog verloren wordt de eisch van waakzaamheid, wanneer des Heeren gemeente aangewezen wordt als een onbeweeglijke pijler. Wie denkt er nog aan, dat aan de vastheid van zulk een ontzaggelijk gevaarte schade kan worden toegebracht? En toch bij den

Sluiten