Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arm, voornaam of gering is. Wedergeboorte, zinsverandering, geloof, bekeering, dit is de eenige maar ook de voor allen openstaande weg, om tot het rijk der hemelen in te gaan. Geen nationaliteit, geen geslacht, geen stand, geen klasse, geen rijkdom of armoede, geen vrijheid of slavernij heeft hier eenigen voorrang. Het oude is voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden. De scheidsmuren zijn weggevallen, de staketsels verbroken, het Evangelie is voor alle menschen bestemd en moet aan allen gepredikt worden. De verachten en teruggedrongenen in de oudheid, barbaren, onbeschaafden, onedelen, vrouwen, slaven, tollenaren, zondaren, hoereerders, afgodendienaars, zij zijn allen menschen, van Gods geslacht, voor zijn koninkrijk bestemd. Ja, indien er van eenigen voorrang sprake mocht wezen, dan zijn het de armen, de onedelen, de ongeleerden, de verdrukten, die het eerst voor het Evangelie in aanmerking komen. Het arme en verachte en onedele wordt door God verkoren, opdat geen vleesch zou roemen voor Hem.

Welk een omkeer bracht dat Evangelie in de oude wereld teweeg, welk eene hervormende kracht werd daarin aan de menschheid geschonken! Alle menschen voor God gelijk. Niemand om zijn stand of rang, om zijn eenvoud of geringheid bij Hem achtergesteld. Onder alle volk en geslacht en stand, is Gode aangenaam, elk, die Hem vreest. Dat is verheffing van stand, dat de geboorte-ure eener nieuwe menschheid, dat de aanvang van eene nieuwe maatschappij. De Christenen waren onderling, hoe ook verschillend in afkomst en stand, een uitverkoren geslacht, een heilig volk, een verkregen volk, een heilig priesterdom, één ;lichaam met vele leden. Al had het Christendom niets anders gebracht, dan deze geestelijke en heilige gemeenschap; al had het hoegenaamd geen verandering en wijziging gebracht in de aardsche verhoudingen, al had het bijv. niets gedaan voor de afschaffing der slavernij, dan nog ware het en bleve het van onvergankelijke waarde. Niet

Sluiten