Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF TOT OPWEKKING

aan de

GETROUW GEBLEVEN» LEERAREN

GEREFORMEERDE KERK VAN NEDERLAND,

EENIGE LEDEMATEN DERZELVER KERK TE AMSTERDAM.

wel-eer waarde heeren !

Genade, barmhartigheid, vrede zij U van God den Fader, en den Heere jezus Christus, onzen Zaligmaker !

T ergun ons, Eerw. Heeren, dat wij, als ledematen der Kerk, in wélke de Heere UEerw. tot Herders en voorgangers gesteld heeft niet alleen , maar ook uit de ure der verzoeking tot dus verre genadiglijk bewaard beeft, bij de vorenstaande uitnoodiging van den geliefden en trouwgemaakten Gods gezant b. moorrees eenige regelen mogen voegen, ten einde UEerw. in den naam onzes Heeren te bidden, om deel te nemen aan het gewigtig werk, waartoe UEerw. door uwen Ambtgenoot wordt uitgenoodigd.

Wij kunnen (indien dit door UEerw. noodig mogt geacht worden te geschieden) UEerw. verzekeren, dat de uitnoodiging door den waardigen moorrees niet uit eigen zelfzucht, noch uit heerschzucht, noch uit eenig gevoel van meerderheid of uit begeerte van zelfverheffing boven zijne waardige Ambtgenooten geschiedt: want dezelve is de gewenschte vrucht van eene briefwisseling, welke namens eene vereeniging van ettelijke ledematen der Gereformeerde Kerk te Amsterdam met zijn Eerw. gehouden is.

in de

LOOK

Sluiten