Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt de stemkist, ingericht als bij Art. 7 vermeld, gesloten en verzegeld zoo dat geene stembrieven daaruit genomen of daarin gestoken kunnen worden.

Nog in den loop van denzelfden dag wordt het procesverbaal der stemming door het stembureau opgemaakt, waarin, nevens het getal der kiezers die stemden, mede wordt vermeld het getal der ingeleverde stembrieven, die daartoe door het bureau uit de kist genomen en geteld worden. Tervolgens wordt het proces-verbaal door al de leden onderteekend en, met de stembrieven, in behoorlijk verzegeld pakket, door één der leden gebracht aan de kosterij der Nieuwe Kerk.

Art. 17.

De stembrieven en processen-verbaal worden aan de Nieuwe Kerk in ontvangst genomen door de Commissie voor het verkiezingswerk of door minstens twee van hare leden, die de pakken wegsluiten in eene daartoe voorhanden kist,.ingericht als bij Art. 7 vermeld.

Het opnemen van de stemmen geschiedt aan de Nieuwe Kerk door de genoemde Commissie, binnen den kortst mogelijken tijd. Zij bedient zich daarbij van de hulp van het door haarzelve aan te wijzen personeel, werkende volgens eene door haar vast te stellen instructie.

Indien het opnemen van al de stemmen niet achtereenvolgens kan geschieden, worden de werkzaamheden geschorst en inmiddels kist en pakken behoorlijk gesloten en verzegeld.

Zoodra de Commissie met het opmaken van den uitslag der 'stemming gereed is, wordt van dien uitslag kennis gegeven aan de leden van den Kerkeraad bij missive, en aan de gèmeente door middel van het bijblad van het kerkbriefje en door aanplakking aan de deuren der kerken.

Sluiten