Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 18.

Bij het opnemen dei stemmen worden door de Commissie de volgende regels in acht genomen :

1°. Er wordt een doorloopend proces-verbaal gehouden van al wat de stemopneming betreft.

2°. Vóór het opnemen der stemmen worden de opgaven, door de stembureaux in hunne processen-verbaal gedaan , gecontroleerd.

8°. Van onwaarde zijn de stembrieven, die het kerkelijk zegel missen; die onderteekend zijn; die geen enkel persoon duidelijk aanwijzen; die niet ingevuld zijn; die andere stembrieven omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht.

4°. De Commissie beslist over de waarde van den stembrief, welks geldigheid wordt betwijfeld.

5«i De in een stembrief ingevulde naam of namen, die onleesbaar zijn, geen persoon duidelijk aanwijzen, na een eerste maal nogmaals voorkomen, of een persoon aanwijzen, die op den dag der stemming niet benoembaar was (zie Art. 21), worden als niet geschreven beschouwd.

6°. De in een stembrief ingevulde naam van een lid van het Kiescollege, welks beurt van aftreding, op het tijdstip waarvoor de verkiezing geschiedt, nog niet is gekomen, wordt voor niet geschreven gehouden.

7°. De stembrieven, die meer of minder namen inhouden dan er personen te kiezen zijn, geiden.

De namen in een stembrief vermeld na het voor de keuze vereischte getal, komen niet in aanmerking.

8°. Op het proces-verbaal wordt door de Commissie geconstateerd het getal der stembrieven, die, na aftrek der van onwaarde verklaarde, overgebleven zijn; dat der stemmen op elk persoon uitgebracht; alsmede of er verschil bestaat tusschen het getal der in de stemkisten gevonden stembrieven en dat der kiezers die stemden en in hoever

Sluiten