Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een schrijven van de Kerk van Harderwijk, om inlichting over het examen naar Art. VIII K.O. wordt, met het oog op de grenzen, binnen welke de Synodale bemoeiing blijven moet, niet in behandeling genomen, daar de Kerken zich allereerst tot de Classen te wenden hebben, en indien zij zich met het antwoord der Classen niet tevreden kunnen stellen, zich daarna tot de Synodale Vergadering kunnen richten.152)

Bij het punt „Noodlijdende Kerken" werd in beginsel vastgehouden, dat elke Kerk in eigen behoefte voorzie; dat zij zich bij onvermogen tot hare Classis wende, opdat deze in eigen kring zorg drage; en dat eerst bij onvermogen der Classe deze zich wende tot de Deputaten der Synode.153) Vele kerken waren tegen het beginsel van een Synodaal fonds, beheerd door eene Synodale Commissie.154)

Ook werd voor de rechten der Gemeente gewaakt.

In zake de beroeping van Predikanten rustte natuurlijk de verantwoordelijkheid èn tegenover de Gemeente zelve, èn tegenover de andere Kerken, èn tegenover den Heere, altijd alleen op den Kerkeraad, maar deze heeft der Gemeente de gelegenheid te geven, zich uit te spreken en met hare begeerte te rekenen, werd noodzakelijk geacht.155)

Zelfs voor het ambt der geloovigen werd gestreden. Men achtte de krachtige opwaking van het diaken- en ouderlingen-ambt bezwaarlijk, zoo niet tevens het ambt der geloovigen opleefde. Het gevaar dreigde nu, dat alles van de ambten verwacht werd. Ook werd Dr L. H. (Wagenaar aangezocht een geschrift op te stellen over het ambt der geloovigen, voorzoover dit in verband staat met het kerkelijk leven.15 6)

Toch, ook hierop willen wij wijzen, de rechten van het kerkverband werden, waar dit noodig was, niet veronachtzaamd.

De catholiciteit der Kerk werd niet uit het oog verloren.

Sluiten