Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„dankbaar en i jubelend uitroeit: noeh Engelen, nQeh „•Heiligen «.s» :«uUen;'ons scheiden: van de-liefdé ,Gods", gevoelt de.rKfthdliek» hbfe.'hgi'.aiet Engelen en-Heiligen' in levende befeeekkirig'staat, hoe-jje ïn^tschappij)#aarÉee' hijmtoehoocv, , wijde eeuwigheidjyoisrtgaatgiidaH zweeft dé lof der aarde ten bBmel dpt.feb deMgbbeden des hémels dalen oven de aarde af; dan gev^alfojfojEatfaxlBek' zijttéi guootheid en-Jotóbt in zijn geluk.

-kHÏ.iJ)e<rKathbli&kéiiJKferic Tmluistert,Christus' middelaarschap dcior harfii ^eréering/van■ iMaria'i ; :'iDe;'éa^m')'|:cneiH.' dd> béér .Zaalberg aam-deze vereeriteg ^öft^iWdria-vfr^din^ en! deze is „ deizwaxtsièsohadiiwH zijde vanf;lt(het EMangélieiMOTH^iim^^eirduiaterénd R-drne"; :i D& gtondüder, rve*èBringioil^I(to!Ka(tboliekejn:aan Matóa brengenviaöanlzijn&ÜBÓste algemeen fran> dieniji waarópf dftiganschéiïHeil^ènVerefering steunt, RKijJ)l»ijbeoigetoond, dat die-groné igeeitiandere is dan de /inn%e!-.i?erebnigingy;waarin dfe pDeiligènnmet ökïisöas'f als: Vsri^sser en iMiddela^r/4 istauijjjhuok' Maria vereer*» wij om;;ideaélixH' r^deby !«n>leeB«' bijzohdfiire>ibnJile wordt haar gebragt, orridat ih'ar© betfekking tot den Verlosser eB^ligeheèlibijzondeta.én ietenige is. Waar;die:fejéttfèktóng naMPiiiraarheid.i wordt erkend.*, kan iMarwtó vereeriïi^ niét «trférHijvenli GodsiZoon, die zelf waarlijk God is, nam de mensqhelijkiei 1 natuur aan 1 en vereenigde' nóo dexbeidé ntóuren' inéén goddelijk Pérsaon f »die menschwording had/', volgens Gods eeuwig toesluit* en volgens de belofte, die Hij tictemiddellgk na den eerste»«'zondeval deed, plaats doorilde geboorte uit eene ■viróuw; die vrouw, Maria, :is dus !de. moeder Van' 'den< Godrheiisah, naar zijne mepichek JijfedlaRSuiHj;! ataaij'oindati'de measchelijke natuubi<Bij£fii

Sluiten