Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt, is van zelf de Gereformeerde, omdat zulks haar grondslag is.

Zoo ook kan men niet spreken van een „ziekenverpleging op Gereformeerden grondslag" ; maar wel uitgaande van de Gereformeerde kerken, op wie toch de roeping rust, om daarvoor te zorgen, en die dat doen moet als een Gereformeerde Kerk, die Gereformeerd moet zijn in al haar doen.

Hoe deze ziekenverpleging de roeping is der Kerken, is uitstekend aangegeven door de broeders Barger, Feringa en Wijminga in hun schrijven aan de Kerken. Die hebben de zaak uitnemend begrepen, en hebben mij een krachtigen stoot gegeven tot het schrijven van van deze brochure. De kerken, zij moeten uit liefde tot Christus, optreden als de barmhartige Samaritaan, om zich aan te trekken wat op den weg hunner roeping ligt.

Treffend is uit dat oogpunt de uitzending van Dr. Scheurer als zendeling-arts van wege de Kerken. Dit ligt geheel op dezelfde lijn. De kerken, zij moeten de wereld overdekken met goed Gereformeerde Theologen, onder hare handen gekweekt, en met Christen-litteratoren, en juristen en medici, mannen niet alleen (wel ook) goed onderwezen, voor zooveel mogelijk in Gereformeerden zin, maar die ook vervuld zijn met den Geest van Christus, om daarmede de koude wereld te bezielen, en onder den zegen des Heeren, voor Christus te winnen. Christen-mannen, vol heilige geestdrift, niet slechts voor de wetenschap, maar voor Christus zeiven, dit is een zegen, waarvoor de Kerken bidden mogen, dat God hun die genadiglijk geve.

Maar o , wij begrijpen zoo goed, dat de oprichters zijn begonnen met de oprichting van eene Universiteit op Gereformeerden grondslag. Zij konden niet anders. Maar zoo is het nu niet. Nu kan het wel. Nu moet die gebondene Kerk' uit hare gevangenschap verlost. Christus

Sluiten