Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachteloos zijn: die het systeem om de slavernij te handhaven uit een godsdienstig, zedelijk en zelfs uit een handelsoogpunt veroordeelen, maar die, hoewel zij dit alles gewonnen geven, meer voor den eigenaar dan voor den slaaf zeiven bezorgd zijn. De vrienden van gevestigde belangen, van verkregene regten zijn talrijk en magtig, en voorzeker wat de wet tot eene zekere maat onder hare bescherming heeft gesteld, zal de wet bij gevolg ook verdedigen.

«Dit was ook het geval in Groot-Brittanje voor dat het Parlement de akte van vrijverklaring had gegeven, het beging de groote, noodlottige dwaling schadevergoeding aan de slavenhouders te geven. De ondervinding heeft ons geleerd, dat het voorbeeld aldus gegeven, een struikelblok is geweest op den weg der emancipatie sinds dien tijd in andere landen, en het zal waarschijnlijk zoo zijn; en onze spijt is vergroot door onze overtuiging, dat wij de akte van afschaffing hadden kunnen verkregen hebben, zonder vergoeding aan de sla ven-bezitters, hadden wij niet in onze eigene gretigheid en beanstigheid, om het stelsel te vernietigen, oogenblikkelijk het gevaar uit het oog verloren, om het grondbegingsel ten gunste der zoogenaamde gevestigde belangen in de waagschaal te stellen.

«Met het oog op de groote zaak welke wij (Engelschen) zoo begeerig waren te verzekeren, hopen wij dat de nakomelingschap niet te hard over ons oordeel en zal.

«Maar het is niettemin waar, dat in Spanje en Portugal, zelfs in Amerika, waar het onderwerp der vrijverklaring meer dan eens besproken is op deze gronden, ook in uw eigen land (Nederland), het beginsel van vergoeding aan de slavenhouders te geven, dat wij ongelukkig instelden, zoo hevig werkt tegen

4*

Sluiten