Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze leering tevoren geschreven, opdat wfl, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden" (Romeinen 15:4). Helaas.dat velen in onzen tp dien kant niet uit willen. Praktisch Materialisme zoekt 't bij geld en goed, genot en aanzien (zie gelijk, verloren zoon, Lucas 15 : 11—16). De „Dageraads-mannen" (Atheïsme) verwachten het (S.S., blz. 2) van de uitspraken der wetenschap. Het Pantheïsme daarentegen spreekt van „het bankroet der wetenschap" (S.S., blz. 10) en troost zich in autosuggestie (bespiegeling van het Al-ééne) (S.S., blz. 15). De Spiritisten vragen de dooden (S.S., blz. 27). Be Astrologen zoeken wijsheid en vastheid in het trekken van den horoscoop (S.S., blz. 53). Enz. Toch is er maar één troost: „Ik ellendig mensch, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere" (Romeinen 7:24, 25).

EERSTE DEEL.

Van des menschen ellendigheid.

2 Vr. Waaruit kent gij uwe ellendigheid? Antw. Uit de wet van God.

Ellendig, d, i. uitlandig. De mensch is uit het paradna verdreven. — Het geweten zegt niet genoeg. Dat is een klok die wel loopt, maar... zij Is van de wijs. Gods wet geeft den regel aan. Onderscheid: 1. de ceremonieele wet; 2. de burgerlijke wet; 3. de zede wet.

Wat is de grootste ellende van den mensch? Dat hij zijne ellende niet ziet. Of... dat hfl ze ziet, waar ze niet 't allereerst en allerdiepst is; wel armoede, schande, verlatenheid enz.; maar niet de zonde, „Hoe groot mijne zonden en ellende zijn", dat is de wonde tot op den bodem peilen. Dat is het gevaarlnke in de pantheïstische levensbeschouwingen van onzen tgd (Spiritisme, Christian Science, Theosofie, Anthroposofie, Ster in het Oosten, zie S.S., blz. 14); het zondebesef wordt weggefilosofeerd. God staat niet boven den mensch, als Schepper, Wetgever, Vader ia Jezus Christus; maar Hfl is in den mensch, één met den mensch. Het Alééne. De tegenstellingen van heiligheid en zonde, van zonde en genade vallen hier weg. Zelfverlossing, geen verlossing door Jezus Christus, Gods Zoon, wordt hier verwacht En dus in het eind ook geen dankbaarheid tot God, maar aanbidding van den mystieken mensch; autosuggestie.

Sluiten