Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt de gezonde leer des Evangelies daardoor in gevaar Het kenmerk van iedere Sekte is, dat zg de gemeenschap der heiligen, de alleenzaligmakende kerk zegt te vormen. Uit de spanning tusschen het ideaal en de werkelijkheid in de kerk is de Sekte te verklaren. Zn miskent de kerkgeschiedenis. Zn wantrouwt de kerk Zn is individualistisch. Ook drnft de geesteljjke hoogmoed haar' menigmaal. En dan speelt nfeuwigheidszucht, ook genotzucht op geesteUjk gebied hier een rol. Deze beweegredenen werkten min of meer tot de opkomst van Baptisten, Apostolischen. Mormonen Adventisten, Darbisten, Leger 'dés Siïls, Pinksterbeweging (zie de desbetreffende artikelen in S.B.) mee. - GevMHrijjk is in onze dagen voor de kerk des Heeren (hoe dan ook al verdeeld) de propaganda van de Roomsche kerk. Deze komt met de pretentie, datzn alleen „de heilige, algemeene kerk" is. De andere kerken zijn scheur, kerken, sektekerken. En de hervormers zijn in haar oo"en de voorloopers der revolutie, die hun geestelijke overheid niet erkenden. — De beste middelen van verweer tegen al deze vijanden zjjn van de zjjde der kerk trouw in belijdenis en wandel; en van den kant der axbtsdragers kennis der H. Schrift en geregeld huisbezoek.

41 Vr. Waar vergadert Hij deze Kerk? 'Antw. Waar men Gods Woord recjït predikt, en de heiligeSacramenten bedièèt naar de instelling van Christus.

De Ned. Geloofsbelgdenis (art. XXVIII) leert, „dat niemand, van wat stand of kwaliteit hij zjj, zich behoort op zichzelf te houden'oiü op zgn eigen persoon te staan; maar dat zg ajlen schuldig zgn zichzelven daarbg te voegen en daarmede te vereenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk". — Sinds Willebrord (6e ïeeuw na Christus) is de Christelgke kerk in ons land gevestigd. In de dagen der kerkhervorming (16e eeuw) is die kerk gereformeerd, d.i. gezuiverd van Roomsche dwalingen, hervormd. Hierdoor is Nederland een Protestanteche natie geworden, ofschoon één derde der bevolking Roomsch is. De Gereformeerde of Hervormde kerk werd de Nederlandsche volkskerk. Ofschoon in die kerk allerlei dwaling insloop, wordt de. zuivere prediking, der waarheid nog op vele plaatsen gehoord. Dat er geen tucht in de Hervormde kerk is, mag niemand zeggen; ze gaat echter over het leven; de tucht .over de leer wordt grootendeels nagelaten. Aan hét wèlwezen der Hervormde kerk ontbreekt veel;'maar het'wezen is. er toch. .,

Sluiten