Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondaren zalig te maken. Daarover sprekende stel ik u voor: het getrouwe woord, en wijs ik u op I. den inhoud, II. de omschrijving, en

III. de verkondiging van het getrouwe woord.

De inhoud van dit woord is, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken.

Hij is het Woord, dat vleesch geworden is. Het Woord, dat in den beginne was, dat bij God was en Zelf God was. Hij is de Zoon des Vaders van eeuwigheid, en daarom één met den Vader.

Paulus noemt Hem hier Christus Jezus en wijst daarmee Zijn bekwaamheid en Zijn bereidvaardigheid aan tot het groote werk, waartoe Hij van den Vader geroepen is.

Hij is de Christus, de Gezalfde des Heeren. Die verordend is van eeuwigheid en bekwaamd naar Zijn menschelijke natuur in den tijd.

Hij heet Jezus, dat is Zaligmaker, Wiens lust en eere het is zondaren te behouden.

Christus Jezus is Hij, de gezalfde Verlosser, de van God aangestelde en bekwaamde Middelaar. Het is Zijn ambt zondaren zalig te maken. Als Hij eens weigerde zondaren te behouden, zou Hij ontrouw wezen aan Zijn naam en zijn ambt. Maar neen — Hij is niet ontrouw, en Hij weigert niet om een zondaar, die tot Hem vlucht, te verlossen. Gij ook zult het ervaren, als ge tot Hem komt. O, vlucht tot Hem, zondaar! Hoe groot uw schuld ook zij; hoe snood ge ook gezondigd hebt, zie, Hij wil u in liefde ontvangen, Hij wil uwe ziel behouden.

Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, dat is de inhoud van dit getrouwe woord.

Hij kwam uit den hemel op deze zondige aarde. Uit de heerlijkheid in de diepste vernedering. En Hij heeft niet gewacht tot wij kwamen om zulks te vragen. Dat zouden wij immers nooit gedaan hebben.Wij willen niet eens dat Hij tot ons kome; zoo zijn we van nature. Als God Zijn Zoon zendt, slaan de menschen Hem aan het kruis. Als God Zijn Geest uitstort, gaan de menschen Hem tegenwerken. Zoo is onze aard. Toch kwam Hij. De Vader had Hem gezonden. Zelf ook zocht Hij in liefde zondaren op. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven.

Niet als een engel kwam Hij. Engelen vértoonden dikwijls groote heerlijkheid als ze verschenen. Van de herders' lezen we in Luc. 2 bij Jezus' geboorte: Een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. Straalde niet de heerlijkheid des Heeren~van dien engel af? Maar zoo kwam Jezus niet. Aan Hem was geen gedaante of heerlijkheid. Hij werd diep vernederd. Hij kwam in onze plaats, nam onze zonde en vervloeking op Zich 'en ging om onzentwil in den dood in. Hij kwam immers om zondaren zalig te maken.

Zondaar is hij, die de band met God moedwillig heeft verbroken; die van zijn Maker is afgedwaald en een oneindige klove

Sluiten