Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoel geopend, het ave Maria gezongen of de paternoster gebeden.

Een Fransch koning had den troon van Holland bestegen. Zal hij , die tot deEoomsche Kerk'behoort, en geene andere godsdienst gekend heeft, dan die hem door monniken en priesters van der jeugd af is ingescherpt, de beden met verhooren, die door zijne Eoomsche onderdanen tot hem gerigt worden om vrijheid en voprregten voor hunne kerk te hebben, daar zij sedert eeuwen verdrukt werden, maar onder zijne regering op verademing hopen? Wien heugt niet de rondreize des konings in de voormalige Generaliteit, waar hij zelfs aan de Protestanten weldadigheid bewees, door hun, die van een bedehuis beroofd waren, onbetaalbare recepissen te schenken, om kleine kerken te bouwen? Wien staat het niet voor den geest, hoe goedgezind hij jegens de Eoomschen was , daar hij zelfs hun ook die parochiale kerken deed inruimen, welke nog aan de Gereformeerden verbleven waren? Wien is het ontgaan, dat de keizer ten jare 1811 bij decreet deschoone bt. Janskerk te 's Hertogenbosch aan de Eoomschen toekende , en tevens aan de aanzienlijke gemeente, die aldaar van de Hervormde godsdienst bestaat, overliet, om naar de middelen om te zien, waar en hoe zij een ander kerkgebouw, voor de prediking des woords in haar midden, bekomen zou?

Het behoort tot het tafereel, dat wij van den vooruitgang der Eoomschen en van het Ultramontanisme in ons vaderland geven, ook de gebeurtenissen te vermelden, die voor hen de eerste schreden waren op den weg van strijd en veroveringen. Van alle omwentelingen hebben de Eoomschen partij getrokken, om voordeel te behalen, zich te versterken, in magt en aanzien toe te nemen, en overwigt op de Protestanten te verkrijgen. Het is eene bekende spreuk, ontleend aan de Orde der Jezuiten, dat het doel de middelen heiligt; doch zij is de leuze van geheel deEoomsche kerk, van allen, die het Pauselijk gezag erkennen en daarmede ingenomen zijn; zij weten immers, dat ketters en geuzen verdoemd zijn, en men aan hen geen woord behoeft te houden. Gelijkheid voor de wet bezittende, konden de Eoomschen niet worden buitengesloten van hetgeen

Sluiten