is toegevoegd aan uw favorieten.

Voor onze zieken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worsteling mijns levens. Ik ben krank reeds vanwege de zonde, die ons allen aankleeft, die ons allen naar omlaag skurt en Uwe ondoorgrondelijke wijsheid heeft mij nog boyendien met een extra-kruis bezocht, dat mij bitter zwaar valt. Gij weet het. Alwetende! Maar ik wÜ niet morren en zuchten, alsot LnjU met mij vergistet en ik wil niet twisten met U. o Richter der aansche aarde. D i t bid ik U slechts ootmoedig en dringend: dat Gij mij niet verlaat, dat Gij mij niet alléén doet worstelen op de groote wateren, maar dat Gij. Heere Jezus «evenals tot Petrus ook tot mij Uw machtigen arm wilt uitstrekken, tot Mij sprekende: vrees niet, Ik ben en Ik blijf met U tot aan het

C1IHeere ik bid mede voor alle andere kranken in het onmetelijke Bethesda dezer wereld. Ik vraag voor hen, evenals voor mijzelven, om geduld en vertrouwen, om geloof en standvastigheid, opdat Uw Naam ook in hun lijden verheerlijkt en qroot gemaakt worde.

Heere, ik bid voor Uwe heilige Kerk, voor al hare dienaren, belijders en boodschappers van het Evangelie. Bekleed, o hoogste Majesteit, Uw priesters met gerechtigheid, en laat door Woord en Geest allerwegen de harten gesterkt en bemoedigd worden, om U in deze donkere tijden trouw te zijn cn Uwe deugden te verkondigen aan eene wereld, die zich meer en meer van U en Uw heilzame waarheid afwendt.

O Heere Jezus Christus, Middelpunt van ons verlangen, Trooster van 't ontrust gemoed, kom spoedig om al Uwe beloftenissen te vervullen, om alle treurigen Sions te vertroosten en om Uw rijk van vrede en gerechtigheid op de nieuwe