Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De inspiratie, wier elementen zijn: het woord der wijsheid, het woord der kennis, de profetie met de onderscheiding der geesten, is dus niet eene voorbijgaande gemoedsbeweging, die iemand bij 't schrijven overvalt, maar een duurzame toestand, een verheldering en verbreeding van inzicht. Nu zullen de genoemde elementen dikwijls met elkaar verbonden zijn geweest (Paulus), maar regel behoeft dit toch niet geweest te zijn, gelijk reeds Justinus Martyr (Dial. 87) opmerkte.

Hiermede zijn we genaderd tot de psychologische zijde van het inspiratie-gebeuren. De bekwaammaking om de openbaring te verstaan was noch eene aangeboren gave noch eene gave, die aan alle Christenen gemeen is, maar ze is eene wonderlijke werking van Gods Geest. Hun inzicht in de openbaring dankten de heilige mannen Gods niet aan zich zelve, maar 't was hun geschonken evenzeer als ze zich gedreven gevoelden, dat inzicht door woord en geschrift te verbreiden, I Cor. 9 : 16, 17. Voor de inspiratie koos nu God menschen, „die eines krSftigen Empfindens fahig sind oder die mit rascher praktischer Orientierungsgabe ausgerüstet sind. Und je nach dem, welche dieser Anlagen in ihnen vorhanden ist, werden sie mit dem entsprechenden Charisma begabt". Maar hoe sterk men den nadruk op deze psychologische praedispositie legge, voor het bewustzijn dezer mannen bestond toch in haar niet het hun toevertrouwde charisma. Dit charisma was alleen eene werking van Gods Geest. Uit de openbaringsdaden vloeide de Geest in de ziel dezer mannen in, en zoo grepen deze daden hen zoo geweldig aan, dat alle natuurlijke talenten in actie traden, om het verstaan dezer daden te bemachtigen. Na onze bekeering leeren wij eerst geleidelijk de Christelijke waarheid verstaan, maar de kennis dezer mannen was als het hemelvuur, dat een berg in één moment van den top tot den voet in het helste licht plaatst of om eene andere analogie te gebruiken, gelijk iemand soms plotseling bij intuïtie eene duistere zaak doorziet, zoo verstonden ook deze mannen plotseling de openbaringsdaden Gods, terwijl ze niet konden nalaten er van te getuigen, dat is: het woord der kennis en het woord der wijsheid tot anderen te brengen. Dit is een machtig werk geweest. Hun gelukte 't de natuur en de consequenties van de openbaring, die ze beleefden, te vatten en deze kennis in eenvoudige en concrete termen vast te leggen. Maar zoo mochten ze dan ook het fundament der

Sluiten