Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeren. Ook hier is het geloof de overwinning, die de wereld, ook de wereld onzer onmatige en ontijdige driften overwint; wat nog iets anders is dan aan deze natuur geweld aandoen.

De verloving en de maatschappelijke crisis.

Natuurlijk, datarmee ontkennen wij allerminst de groote moeilijkheden, die hier liggen voor tel van jonge menschen in onzen tijd, inzonderheid in verband met de droevige maatschappelijke vooruitzichten. Het is gemakkelijk genoeg om, terwijl men zelf zijn idealen in vervulling zag gaan en een gelukkig huwelijksleven mag genieten, zonder al te zware maatschappelijke zorgen, een hoogmoedig, hard oordeel te vellen over een jongen en een meisje, die, na misschien jarenlange verloving en steeds weer teleurgestelde verwachting en uitgestelde hoop, eindelijk voor de verzoeking bezweken en vielen. Maar het geeft blijk van weinig begrijpende hef de en van weinig verstaan van een nood, die in vele jonge levens in onze dagen toch wel heel pijnlijk is.

Maar hoezeer wij die pharizeesche hardheid veroordeelen, niet minder streng moeten wij veroordeelen de toegeeflijkheid, die om de moeilijkheden het gebod Gods prijsgeeft Dat lijkt liefde. Maar het is het niet Want men helpt jonge menschen niet, door hun te zeggen: „ga dan in vredesnaam maar je gang." Zoolang zij nog een geweten hebben, is dat er niet rustig bij en kan dat er niet rustig bij zijn en voelen zij het zelf toch, dat hier iets heiligs in hun leven geschonden wordt.

Maar hoe moet het dan? Wij stellen voorop, dat een voor de volle honderd procent bevredigende oplossing niet te geven is. Er is hier een levensnood, waarin per slot van rekening alleen door Gods vertroostende, vergevende en reddende genade kan geholpen worden en waarin alleen een zeer innig gebedsverkeer met God en met onzen Heiland, den barmhartigen Hoogepriester, Die in alle dingen verzocht is geweest als wij, ons den weg kan wijzen.

Maar toch mogen wij enkele opmerkingen maken. Vooreerst, laat men, als de vooruitzichten niet gunstig zijn, niet te vroeg een verloving aangaan. In het algemeen is het bespottelijk, zooals men in onze dagen telkens weer kinderen van veertien è vijftien jaar als een paar verloofden langs de straat ziet loopen. Ook hier zou het geen kwaad kunnen, als men eens wat leerde wachten. En vooral kan dat eisch zijn, als men ziet, dat van een huwelijk voorloopig toch vrij zeker niets komen kan. Natuurlijk, wij kunnen hier geen algemeene regels stellen. Het kan ook zijn, dat een jongen en een meisje zóó aan elkaar hangen,

Sluiten