Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu zijn er verschillende faktoren bekend, die invloed uitoefenen op de omzetting van glycogeen tot suiker. Vooral zijn het de uitscheidingsprodukten van veie klieren met z.g. interne secretie (zie bladz. 16), die in dit opzicht van belang zijn. De voornaamste klier in dit verband is de alvleeschklier (pancreas), die, achter de maag gelegen, ook belangrijke stoffen langs een uitvoergang in het darmkanaal afscheidt (z.g. verteringsfermenten), maar bovendien interne secretie bezit, dus ook afscheidingsprodukten dadelijk in het bloed afgeeft. Deze laatste produkten nu remmen de omzetting van glycogeen tot suiker, zoodat, wanneer deze produkten öf in 't geheel niet öf .te weinig worden afgescheiden, het vormen van een glycogeendepöt haast niet geschiedt, dientengevolge hyperglycaemie optreedt en in aansluiting hieraan glucosurie, en de verdere symptomen van suikerziekte optreden.

Er zijn ook klieren, welker afseheidingsprodukten de omzetting van glycogeen tot suiker bevorderen; b.v. de schildklier en de bijnier (reeds eerder genoemd).

Bij te overmatig functiormeeren der schildklier (glandula thyreoidea), bij hyperthyreoidismus, zooals dat voorkomt bij Basedow'sche ziekte, is de neiging tot suikeruitscheidffing grooter dan bij hypo-thyreoidisme, zooals dat bij myxoedeem era verwante toestanden optreedt.

En adrenaline (het produkt der bijnier) bevordert de suikeruitscheiding zeer, daar adrenaline in bijzondere mate de omzetting van glycogeen tot suiker verhaast.

Nu is het fafer de plaats weer niet om al te uitvoerig op het verband tusschen al deze zaken in te gaan, hoe verleidelijk het ook moge zijn, dit nog verder te bespreken, en nog andere zaken, zoo b. v. de vraag, uit welke andere voedingsstoffen als suiker en zetmeelachtige stoffen glycogeen kan worden opgebouwd; het zou me echter te ver voeren, indien ik op al deze zaken, de kliniek der diabetes betreffende, inging. Het zij mij daarom veroorloofd, met de mededeeling te volstaan, dat er in

Sluiten