is toegevoegd aan uw favorieten.

De processies weer in onze straten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den openbaren dienst te onttrekken. De bekendmaking van B. en W. waarin dit aan de ingezetenen in het officieel gedeelte der plaatselijke bladen wordt medegedeeld, is gedateerd op 26 April, maar werd eerst 3 Mei in genoemde bladen opgenomen; terwijl vóór 6 Mei reeds schriftelijke bezwaren tegen dit voornemen bij het Dagelijksch Bestuur moesten worden ingediend.

Daarom heeft de Kerkeraad der Herv. Gemeente dan ook onmiddellijk een schrijven bij B. en W. ingediend, waarin hij zijn verbazing uitspreekt over een dergelijke manier van handelen, tengevolge waarvan de gelegenheid om bezwaren in te dienen — 5 Mei was nog wel Hemelvaartsdag! — zoo goed als buitengesloten is. Hij protesteert verder tegen het plaatsen van een zoodanig beeld, dat een zuiver Roomsch karakter draagt, op een plaats, waar het andersdenkenden aanstoot geven kan."

Mij dunkt, hier is commentaar overbodig.

Of, om iets anders te noemen, het Centrum (26 Maart jl.) neemt een stuk op, waarin de bekeeringsijver zich in dezer voege uit:

„Arnhemsche balletjes, 'n Paaschidee. „Uitwendig moge men den reuzenbouw kunnen restaureeren, hem ten nieuw leven wekken kan alleen de Utrechtsche Kerkvoogd.

Is het nu niet een blijk van groot gemis aan piëteit jegens onze vaderen, dat wij dag in dag uit onze Eusebiuskerk bezien, zonder tenminste te probeeren haar terug te brengen waar zij behoort: aan de Roomschen?

Moest er te Arnhem niet eene vereeniging zijn, die met alle wettige middelen de teruggave der kerk nastreeft?

Het wil er bij mij zoo direct nog maar niet in dat de Hervormden met hart en ziel hangen aan het bezit der Groote kerk. Een zeer groot deel der Hervormde Gemeente geeft de voorkeur aan de Koepelkerk. Daarvan kan men zich iederen Zondag overtuigen. -

Nu de Katholieke bevolking in de stijgende lijn blijft, terwijl de Hervormden in getal verminderen komt automatisch de dag, waarop het eigendomsrecht der Hervormde