Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagen als passepartout wordt aangeprezen en waarvan ik zeggen wil: gaat er zeer voorzichtig mee om of gebruikt het in 't geheel niet! Wat ik bedoel, staat in verband met de zielkundige bestudeering van den jongelingsleeftijd, v

De zielkunde doet in onze dagen veel opgeld. Menigeen verwacht er alles van. Verwacht er ook van ere genezing van tal van wonden. Indien we maar eerst zielkundig hebben vastgesteld, wat de jongeling behoeft, dan hebben we vanzelf het middel gevonden om hem te helpen. Ik moet er nog iets aan toevoegen. De zielkunde uit onzen tijd houdt zich vooral gaarne bezig, met wat men het onbewuste noemt. Men verstaat daaronder een zekere geheelheid van gevoelens, ideeën, begrippen, herinneringen, of hoe ge het noemen wilt, waarvan we gewoonjijk niet afweten, maar die we toch, zooals men beweert, gelijk een verborgen kapitaal bij ons omdragen. En dat verborgen kapitaal is niet alleen voorwerp van studie, maar men ziet er de hoofdzaak in. En indien ge slechts dat verborgen kapitaal kunt bereiken en daarmede aan 't werk gaan, dan zal het eerst komen.

Ik heb getracht een zeer moeilijke zaak U eenigermate duidelijk te maken. Nu zult ge een Gereformeerd mensch niet zoo licht van dat onbewuste heil hooren verwachten. Maar ge zult misschien wel iets anders hooren. De eigertijke band, die door den Heiligen Geest is gelegd en die ons met Christus verbindt, wordt op zichzelf ook niet ervaren. Dat wil zeggen, we hebben geen weet van het ontstaan van dien band, we gevoelen het geloof niet in ons komen, we gevoelen het op zichzelf niet sterker of minder worden, we kennen het alleen uit de vruchten. Zoo zijn er, die het geloof ook tot het onbewuste willen rekenen. En men zegt, tracht dat onbewuste geloof direkt te bereiken, versterk dien band aan Christus en ge kunt verwachten, dat de Christen verder zal komen, op den weg, die ten leven leidt.

Dat alles lijkt heel mooi, toch is het totaal verkeerd, wijl het omgaat buiten den weg, dien Gods Woord ons wijst. Het is het middel, aangeprezen door hen, die de mystiek verheerlijken en van geen dogma willen weten, of althans het dogma zeer in waarde verminderen. Zeer terecht werd op een besloten vergadering, waarvan ik thans niet meer kan mededeelen, toen in verband met andere dingen, ook dit punt ter sprake kwam, door Ds. J. C. Sikkel van Amsterdam opgemerkt, dat men, door dus te handelen, wel het werk des Heiligen Geestes erkende, maar vergat het werk van den Zoon. Van den Geest geldt het: Die zal het uit het Mijne nemen en zal het U verkondigen. De Heilige Geest bindt ons aan het Woord en het werk van Christus. Wat Gods Geest in het verborgen werkt, kunnen we slechts aanbidden, het ontgaat aan onze waarneming. Wij hebben ons te houden aan het Woord van God. En dat Woord van God wijst ons tot versterking van het geloof op het gebruik van de middelen der genade, wijst ons op Woord en Sacrament.

God wil werken op ons bewustzijn allereerst, in elk geval ons daaraan binden. God spreekt ons toe en eischt, dat we hooren zullen en het gehoorde overdenken. Dat is de weg van den Heere begeerd.

Zoo ben ik reeds langzamerhand gekomen tot hetgeen dan wel het middel zal moeten zijn om oppervlakkigheid te voor-

Sluiten