Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king geloofd? en aan wien is de arm des Heeren geopenbaard?" En die vraag blijft nog ten volle actueel. Het Woord Gods vindt bij den mensch van nature geen gehoor. „De natuurlijke mensch verstaat niet de dingen, die des Geestes Gods zijn. Zij zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk worden onderscheiden."

Daarom, wil het tot geloof komen, dan moet God door Zijn genade een wonder doen. Dan moet Hij Zelf — dat heeft Barth terecht gezegd — het geestelijk oor in den mensch formeeren. Maar dat beteekent nu niet, dat het er niets toe doet, in welken vorm wij het Woord Gods tot den mensch brengen. Gods genade is geen absoluut nieuwe schepping, die met het oude niets te maken heeft en eenvoudig paradoxaal bij ons inslaat. En daarom schept ze bijv. ook geen nieuwe taal. Het Woord Gods komt in gewoon menschelijke woorden,* het bedient zich van uitdrukkingen, waarvan ook de natuurlijke mensch zich bedient. Het is geen geheim-boodschap, opzettelijk zóó mysterieus ingekleed, dat de niet-ingewijde er niets van kan verstaan. Dan zou men zich voor z'n nietverstaan en niet-gelooven kunnen verontschuldigen. Maar dat kan men nu niet. Al kan geen mensch zonder bijzondere verlichtende genade komen tot een geloovig verstaan van het Evangelie, het Woord Gods is toch in zichzelf zóó duidelijk, dat niemand in dat opzicht een geldig excuus voor zijn afwijzen van dat Woord heeft; dat elkeen tegenover het Woord Gods ten volle verantwoordelijk blijft.

En dat zegt ons ook iets voor ons overbrengen van het Woord Gods. Ook wij moeten het Woord Gods brengen duidelijk en verstaanbaar, in geen geheimtaal, maar in ronde woor-

Sluiten