Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den druk bevrijd met de atmosfeer in aanraking gekomen, ontvlamde." 30) Deze geheele conclusie berust op een veronderstelling. Maar aangenomen, dat hij gelijk heeft, waarom is juist toen die brand ontstaan en hoe verklaart hy die aardbeving en die wervelstorm? Voor ons zeggen deze gebeurtenissen als zoovele waarschuwingen tot het joodsche volk: „Wees niet gelijk de dwazen, die zondigen en offeranden brengen, zonder zich te bekeeren".31) Alsof de offers ten behoeve van wederopbouw van het nationaal tehuis verzoening voor de zonde kunnen aanbrengen!

ZOOALS de priester van den ouden dag handen en voeten moest wasschen, voor dat lüj den offerdienst mocht verrichten, zoo moet het gansche joodsche volk eerst gewasschen en gereinigd worden van zyn nationale zonde eerdat het als natie herleven kan. De verwoede strijd van Julianus eindigde zooals alle aanvallen op Christus eindigen moeten. Met den bitteren uitroep hetzij in woorden, hetzij stilzwijgend, maar altijd in erkenning van het onweersprekelijk feit: „O Galileeër, gij hebt toch overwonnen!"

VELE Joden en niet-Joden hebben toentertijd de diepe, Goddelijke beteekenis dezer gebeurtenissen verstaan en Jezus als hun Messias en Zaligmaker aanvaard. Hillel Hanassi, die een intiem vriend was van Keizer Julianus, is er zoo zwaarmoedig door geworden, dat hij uitriep: „Israël heeft geen Messias meer te verwachten, want Hij is reeds vernietigd ten dage van Koning Hiskia." 32) Het is duidelijk, hoe dit een dwaze bewering is, een gevolg van hopelooze teleurstelling. Want de profeten Haggai, Zacharia en Maleachi, die lang na Hiskia leefden, hebben niettemin van den komenden Messias geprofeteerd. Met recht heeft Rabbi Jozef hem dit zeer kwalijk genomen en

30) Geschichte der Juden, von H. Graetz.

31) Tract. Berachoth van Babel. Talmoed, blz. 23a. 3a) Tract. Sanhedrin van Babel. Talmoed, blz. 99a.

Sluiten