Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest is; en. het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij

daaruit verlost worden" ,Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen,

en u van uw plagen genezen, spreekt de Heere" (: 17), enz, enz.

Let ook op hetgeen de Heere door den Profeet Amos aangaande zijn volk zegt: „Ziet de oogen des Heeren Heeren zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat De bet van den aa-dbodem verdelge; behalve dat Ik het huis Jakobs niet ganschelijk zal verdelgen, spreekt de Heere. — Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israëls onder al de Heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef; en niet één steentje zal ter aarde vallen.... En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de Heere, uw God" (Amos 9 : 8, 9, 15).

Als zij hun ongerechtigheid belijden, waardoor hun land verlaten en verwoest is geweest, en waardoor het volk in het land zijner vijanden gekomen is,.... dan zal God hen niet verwerpen en hen ten beste gedenken. „Ziet — zoo zegt de Heere in Zefanja 3 : 19, 20 — Ik zal te dien tijde al uwe verdrukkers verdoen.... te dier tijd zal Ik ulieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als Ik u verzamelen zal; zekerlijk, Ik zal ulieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als Ik uw gevangenissen voor uwe oogen wenden zal, zegt de Heere."

.... „Jakobs overblijfsel zal zjjn in het midden van vele volken, als

een dauw van den Heere als een leeuw onder de beesten des wouds

(Micha 5 : 6, 7).

Wanneer God zal zoeken te verdelgen alle de heidenen, die zich tegen Jeruzalem vergaderen, dan zal de Heere „over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Hem aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen als met de rouwklage over een eenigen zoon".... (Zacharia 12 : 9, 10).

Ook de Heere Jezus zegt duidelijk: «Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn" (Luk 21 : 24) en Paulus zegt in Rom. 11, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan" en alsdan zal geheel Israël zalig worden"....

Gods Woord biedt dus de rijkste verwachting van Israëls herstel en waar Gods Woord die verwachting biedt, kunnen wij als Christenen ook niet anders doen dan het wenschen.

Heeft de Gemeente van Jezus Christus een taak tegenover het volk der Joden?

De Gemeente van Jezus Christus heeft wel in het bijzonder een taak ten opzichte van het volk der Joden. „De Zaligheid is uit de Joden" (Joh.

Sluiten