Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan dit volk geschonken, en ontferming koesteren tegenover een natie, die óók door de schuld der „Christenen" zooveel heeft moeten lijden.

2. Ongetwijfeld mogen wij op grond van Gods Woord een schoone toekomst voor het joodsche volk verwachten; ik maak dit op oju uit Romeinen 9—11; uit het slot van Hosea enz.

3. De Gemeente van Jezus Christus heeft de groote roeping dit volk jaloersch te maken, heilig jaloersch op de ons ten deel gevallen genade, en hun altoos weer de heerlijkheid van Hem voor te houden, in Wiens kruis de scheidsmuur tusschen „Jood en Griek" gevallen is.

4. Door zending en evangelisatie, door leer en voorbeeld, door geloof en liefde moeten we trachten, uit Israël velen voor den Messias te winnen.

5. Zoowel 't één (getuigenis der Gemeente), als het ander (getuigenis van Christenen persoonlijk) is noodig, overeenkomstig de mogelijkheden, die ons individueel geboden worden. Ongeveinsde sympathie voor het vele goede, dat we bij sommige Joden aantreffen, respect voor veler begaafdheid, bondgenootschap ten opzichte van hun eerbied voor het Oude Testament, en vooral het Christendom van de daad, gevoegd bij het doorgeven van het Evangelie, kan onder Gods zegen de weg zijn, om hen voor Christus te winnen.

XXVL

Ds. A. R. RUTGERS, NED. HERV. PREDIKANT, ROTTERDAM

Vr. sub 2. Op grond van Gods Woord van profeten en apostelen mogen wij omtrent de toekomst van het joodsche volk de verwachting koesteren, dat God het oude Verbondsvolk weer zal vergaderen en dat het dan, na erkenning van zijn Messias, opnieuw het Zendingsvolk zal worden, dat de banier van het Evangelie zal hoog houden als de z.g. christelijke volkeren uit de heidenen zich tot het bewuste heidendom van den Anti-Christ zullen hebben ontwikkeld.

Vr. sub L Op grond van bovenstaande overtuiging moet ons streven tegenover 't huidige Jodendom zijn, het zijn eigen Messias te doen terugvinden, opdat het joodsche volk weer zijn geestelijke roeping aan de menschheid kan vervullen en voleinden.

Vr. sub 3. De christelijke kerk uit de heidenen heeft de taak, het joodsche volk te helpen om bevrijd te worden van den vloek, welken het over zich haalde door zijn geestelijken zelfmoord, toen het in Jezus Christus de Kroon van Gods Zelfmeedeeling aan Israël verwierp.

Vr. sub 4. Zie sub 3.

Sluiten