Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenstander. Op dit oogenblik prediken meer dan 500 bekeerde Joden het Evangelie.op Christelijke kansels, vooral in Engeland; feitelijk breidt dus de Zending onder Israël het Christendom onder de Christenen uit, en geldt het ook hier, dat er een zegen uit den zendingsarbeid volgt voor de zendende gemeente zelf.

V. Evenwel, — en wat ik hier in de vijfde plaats noem, is de waarheid in het vierde argument.— de bekeerlingen, de proselieten, zijn zoo weinig te vertrouwen. Ook met een bekeerden Jood moet men altijd oppassen; al heet hij Christen, Jood is hij gebleven, en dat zult gij vroeger of later ondervinden tot uw schade. En hoevelen zijn er niet, die zich hebben laten doopen om alles behalve geestelijke redenen! Om een betrekking te krijgen, om een huwelijk met een Christin te kunnen sluiten, om toegang te verkrijgen tot voor den Jood gesloten kringen, om wat conversatie te hebben, zooals Heine sprak van een entreebiljet „in die Gesellschaft", om niet te behoeven te werken, doch als ondersteunde proseliet te teren van de milddadigheid der góê gemeente, enz. enz.

Inderdaad kunnen lang niet alle proselieten als vrucht der Zending onder Israël beschouwd worden, en die het wel zijn, kunnen evenmin allen als bekeerlingen in den echten zin van het woord worden gerekend. De le Roi, de geschiedschrijver onzer Zending, vult bladzijden met namen, die hij om der eerlijkheid wil niet wil verzwijgen, maar waarvan hij zelf moet zeggen, dat het Christendom aan deze Christenen niet veel heeft gehad, en dat zij ook eigenlijk met de Judenmission niets te maken hadden. Ik denk- aan de Marrano's in Spanje, die, door de inquisitie gedwongen Christen te worden, later als Joden een toevluchtsoord in onze hoofdstad vonden. Ik denk aan de Russische Joden, die zich bij de Christelijke kerk voegen om niet het slachtoffer van een pogrom te worden. Ik denk er aan,dat het aantal proselieten in Duitschland veel kleiner werd na 1848, toen de politieke toestand voor de Joden aanmerkelijk was verbeterd, en dat het weder toenam na 1880, toen het anti-semietisme het hoofd had opgestoken. Ik denk evenzeer aan bekeerlingen der Jodenzending, die bitter tegenvielen.

Maar ook in onze koloniale zending wordt wel eens van

Sluiten