Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

democratie moet door ons worden verheerlijkt, overdreven en op een dwaalspoor gebracht. Door onzen invloed op nijverheid, handel, financiën en pers moeten wij de belangstelling richten op de buitenlandsche verhoudingen en door wederzijdsch wantrouwen te wekken alles in voortdurende onrust houden. De regeeringen worden dan gedwongen er een geheime en een openbare politiek op na te houden. Komt het zoo tot een catastrophale krachtmeting tusschen de jaloersche verbonden, dan wordt het vertrouwen op den staat overal geschokt, en een appèl van de regeeringen op de democratie zal door de bedrogen volken enkel worden beantwoord met een hoongelach. Op deze wijze wordt de baan vrij voor den Joodschen invloed. Wij moeten onbekrompen zijn in het uitgeven van geld voor een dagbladpers, die zich naar ons schikt; voor een schouwburg in onzen geest, voor literatuur en wetenschap, die onze ideeën verbreidt, opdat we de wetgeving en het geheele bedrijf onder onzen invloed krijgen. Geldhonger, twijfelzucht, woeste genotzucht moeten de voornaamste drijfveeren worden van het maatschappelijk leven, opdat wij ten slotte komen tot een chaos, waaruit de Christelijke wijsheid geen uitweg vinden kan. Tot de bereiking van ons doel moeten wij vooral streven naar een algemeenen oorlog. In dien oorlog moeten wij de leer brengen, dat het niet te doen is om wijziging der grenzen, om schadevergoeding of annexatie; wij moeten den oorlog aanstoken en aanvuren Zoo lang, tot de volken zoo moede zijn geworden, dat zij tot eiken prijs vrede sluiten. De volketen vragen zich dan af, waarvoor zij zoo hebben geleden; wij onthullen hun dan de stokerijen vóór de oorlogen, zoodat zij in matelooze woede op hun regeerders aanvallen. Door den oorlog zullen wij meer dan in vredestijd invloed krijgen op de economische toestanden. Wij kunnen dan de crisissen regelen en te voorschijn roepen, als wij ze noodig hebben. Wij moeten zorgen bijtijds het goud in onze handen te hebben. Dan moeten wij de massa verhinderen te werken, óf door de productie stop te zetten, óf door allen arbeidslust te dooven. Als kampvechters voor het proletariaat jagen wij de loonen omhoog, zóó dat zij onbetaalbaar zijn; onze broeders onder de producenten verhoogen dan de

Sluiten