Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te laten doopen van Johannes in de Jordaan. Maar velen, en vooral de Priesters en Leiders van het Joodsche volk, verwierpen door haat en ongeloof Gods reddende boodschap en lieten zich niet doopen van Johannes. En toen de Heiland kwam, waren zij ook niet bereid Hem aan te nemen. Zij hadden de boodschap des hemels verworpen waardoor zij hadden kunnen voorbereid worden op de komst van Christus. Hunne harten waren door het verwerpen van het Goddelijke licht verhard, en hun verstand was verduisterd en daarom verwierpen zij ook in hunne ongeloovigheid den Zone Gods, hun éénigen Verlosser en Zaligmaker,. Toen kwamen als natuurlijke gevolgen de vreeselijke oordeelen Gods over Jeruz-alem en over dat volk vanwege hunne moedwillige verachting van Gods genadeboodschap en het verwerpen van den Zone Gods. Dus was de boodschap van Johannes een voorbereidend werk op de komst van Christus. En allen, die de boodschap van Johannes aannamen en zich geloovig aan Gods bevel onderwierpen, zich bekeerden, hunne zonden beleden en zich lieten doopen in de Jordaan, waren ook voorbereid den Heere Jezus aan te nemen toen Hij geopenbaard werd.

Ook Christus en Zijn Apostelen hadden eene heerlijke en gewichtige boodschap aan deze wereld; en hun werk was eene vervulling van de profetische geschriften. De eerste woorden die de Heiland in het openbaar uitsprak, nadat Johannes als voorlooper zijne boodschap verkondigd had, waren: „De tijd is vervuld, en het Rijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u, en gelooft aan het Evangelie!" Mare. 1:14, 15. De Heiland vervulde door Zijne komst in het vleesch en door Zijne openbare prediking de voorspellingen der Profeten. Want God heeft nog nooit over deze wereld iets laten komen, zonder dat Hij reeds langen tijd tevoren daarvan door Zijne profeten heeft laten spreken of schrijven. En wanneer de tijd naderde, dat datgene, wat voorspeld was zich vervullen

Sluiten