Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heere heeft eene bepaalde boodschap voor dezen tijd. Hij laat thans aan het volk bekend maken, wat binnen kort met deze wereld gebeuren zal. En Hij wil, dat Zijne kinderen daarvan kennis hebben en daarop voorbereid zijn. Want God wil niet, dat de oordeelsdag iemand onvoorbereid overkome. Christus wil ons niet met Zijne komst onverwachts overvallen. Hij wil niet dat de zondaar in zijne zonde sterve; maar Zijn verlangen is, dat de goddelooze zich bekeere; dat hij tot kennis der waarheid kome, en leve. Daarom laat God, vóórdat Christus als Koning in heerlijkheid op de wolken des hemels wederkomt, het ware Evangelie, eene reddende boodschap, eene ernstige waarheid en eene blijde tijding aan de geheele wereld verkondigen. Zult gij acht geven op datgene wat de Heere door die boodschap te zeggen heeft?

Hoor wat de Heiland onder meer tot zijne discipelen zeide als antwoord op hunne vraag: „Wat zal het teeken zijn van uwe komst en van de voleinding der wereld?" Ziehier zijn antwoord: „En dit Evangelie van het Rijk zal gepredikt worden in geheel de wereld, tot eene getuigenis voor al de volkeren; en dan (te dier tijd) zal het einde komen." Matth. 24:14. Volgens deze woorden van onzen Heiland, moet het Evangelie aan alle volkeren gepredikt worden en dan zal het einde komen. Maar Hij zegt ook „dit Evangelie" d. w. z. datzelfde, ware Evangelie, dat Christus en zijn Apostelen verkondigd hebben, en geen namaaksel of vervalschte leerstellingen en theoriën van menschen ingesteld, die zoo menigmaal als het Evangelie van Christus aangeboden en verkondigd worden. Ook geen half Evangelie; maar de volkomen Waarheid, zooals God het Evangelie bestemd heeft als reddende boodschap tot aan het einde aller dingen. Dit Evangelie van Jezus Christus biedt ons niet alleen vergiffenis van zonden aan door het geloof in het verzoenend lijden en sterven van den Zone Gods; het maakt ons niet

Sluiten