Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(eene uitwendige vorm) van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben." 2 Tim. 3 :1-5.

De vervulling dezer woorden is overal duidelijk te zien onder hen, die zich Christenen noemen. Deze achttien verschillende zonden, worden door hen bedreven, die nog den schijn, d. w. z. den uitwendigen vorm van een godzalig leven hebben, maar de kracht, d. i. het waarachtige leven van Jezus — de reiniging van zijn heilig bloed en de werking van den H. Geest, de kracht Gods geopenbaard in het vleesch, verloochenen of ontkennen. De kerk is van het pad der geboden Gods afgeweken; zij heeft den weg der rechtvaardigheid verlaten; men heeft aan de menschen Gods H. Woord onttrokken, en inplaats daarvan, het woord van zwakke en dwalende menschen geplaatst. De gemeente Gods heeft eene heilige roeping in deze wereld. Zij moet volgens de woorden der H. Schrift, „het zout der aarde" en „het licht der wereld" zijn. Zij is geroepen, door middel van het ware Evangelie den weg der zaligheid recht te leeren; menschen alléén op den Heere Jezus te wijzen, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Zij moet de waarheid leeren zooals Christus die gegeven en de Apostelen ze geleerd hebben. Maar hoe weinig beantwoordt de kerk aan deze heilige roeping, en hoe ontrouw is zij in de vervulling van hare door God opgedragen taak? De zich noemende kerk van Christus heeft de gemeenschap en de verbintenis der wereld gezocht, en daarom heeft de Geest van God haar verlaten. De meeste harer leden weten niets van ware bekeering tot God, zij zijn niet wedergeboren, zij missen de kracht des H. Geestes, tot een heilig en oprecht leven volgens Gods geboden. De kerk is gevuld met wereldschgezinde, hoogmoedige en zelfzuchtige menschen, die onder een vromen en huichelachtigen schijn de dingen dezer wereld en het ijdele van dit leven zoeken. Zij kennen de waarheid, liefde, reinheid, heiligheid, ootmoedigheid en nederigheid van Hem niet wiens Naam

Sluiten